ประกาศ

การประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบัน MBAThinkTank จัดประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมอบรางวัล “ThinkTank Leadership Award” พร้อมทุนการศึกษาเป็นเงินสดจำนวน 5,000 บาท และโปรแกรมให้คำปรึกษาการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมูลค่า 100,000 บาทให้กับผู้ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ “What Are Your Leadership Contributions to Thammasat Universitty and/or Thailand/Both Inside and Outside of Class?”

โดยให้อธิบายถึง

3.1 บทบาทและหน้าที่ของผู้สมัครในโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จโดยละเอียด

3.2 สิ่งที่ผู้สมัครทำในโครงการ/กิจกรรมนั้นช่วยเสริมสร้างสังคมและ/หรือมหาวิทยาลัยอย่างไร

สิ่งที่ต้องส่ง

1. เรียงความเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 200 คำ ระบุชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา และ email address บนหัวกระดาษ

2. ประวัติผู้สมัคร (Resume/CV) โดยระบุ GPA สะสมล่าสุดและกิจกรรมอื่น ๆ

3. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16.30-17.30 ทางระบบ Zoom (ลงทะเบียนที่ http://www.mbathinktank.com/econtu2022) รายละเอียดตามภาพด้านล่าง โดยจะมีการแจ้งอีเมลสำหรับส่งเรียงความและกำหนดการส่งเรียงความในการสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากผู้สมัครที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการศึกษาและความเป็นผู้นำในด้านกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

2. ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกการได้รับรางวัล สถาบันฯ จะมอลรางวัลดังกล่าวแก่นักศึกษาปี 3 หรือปี 4 ที่ได้ GPA สูงสุดของคณะฯ (1 รางวัล)

นักศึกษาที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อีเมล korrasut@tu.ac.th