ข่าวสารและกิจกรรม

งานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ชุด ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2564)

ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2564) หัวข้อ “ประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล” ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.

📌ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย แสดงปาฐกถานำเรื่อง “ประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิก HCCH”
📌วิทยากร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
4. อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
📌ผู้ดำเนินรายการ
โดย อาจารย์พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์
โดยท่านสามารถเข้าร่วมผ่านระบบ Cisco Webex และ Facebook Live คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับรหัสผ่านเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ cisco webex จะจัดส่งให้เมื่อได้ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อย

ลงทะเบียนได้ที่เข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/3gDoiNy