ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 โดยในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เป็นการแข่งขันรอบชิงรองชนะเลิศอันดับ 2 และชิงชนะเลิศ ระหว่างเวลา 17.10-20.00 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ดำเนินรายการได้แก่ นายนิพิฐพนธ์ นราวิชญ์วิรุฬห์ และนางสาวกุลกัลยา กนกพรวศิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2

กรรมการตัดสินได้แก่

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณธันยมัย ชูอิฐจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ชนะเลิศ การแข่งขัน โต้วาทีเฟรชชี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงถ้วยอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 / ประธานชุมนุมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการแข่งขัน

รอบชิงรองชนะเลิศอันดับ 2 ญัตติ “กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า สร้างปัญหาน้อยกว่ากระบวนการยุติธรรมที่ฉ้อฉล”

ฝ่ายเสนอ ทีม “เฮอะ” ประกอบด้วย นางสาวอินทิรา เพ็งแจ่ม  นางสาวมนสุชา กังวลกิจ นายธนวินท์ พันธุ์รัตน์ นางสาวกุศลิน เยาวะ (สำรอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายค้านทีม “ผ่ามผ้ามผ๊าม” ประกอบด้วย นายพัฒน์ยศ คำเจริญ นางสาวชญานิศ ฤทธิ์อินทร์ นางสาวพัสตร์ชิตา สิริพสุโชค นายธีรภัทร ถวัลย์วรกิจ (สำรอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบชิงชนะเลิศ ญัตติ “กฎหมายที่ถูกตีความตามอำเภอใจ เป็นภัยน้อยกว่ากฎหมายที่ร่างอย่างไม่เป็นธรรม”

ฝ่ายเสนอ ทีม “นางฟ้า” นายนันทสวัสดิ์ วงศ์เหรียญนิยม นางสาวธัญชนก หิญชีระนันทน์ นายปิยวิทย์ หวังชูธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายค้าน ทีม “สมการแตงโม” นายรัชชา เสือน้อย นายศุภกานต์ รุ่งเรือง นางสาวพัสวี เส็นฤทธิ์ นางสาวกานต์สิริ ศักดานุชิต (สำรอง) นายนิรวิทย์ ฤทธิ์งาม (สำรอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม “นางฟ้า” ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท มอบรางวัลโดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง (ในป้ายระบุเงินรางวัลผิด)

รางวัลรองชนะเลิศ ทีม “สมการแตงโม” ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท มอบรางวัลโดยอ.กิตติภพ วังคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม “เฮอะ” ได้รับเงินรางวัล 500 บาท มอบรางวัลโดยคุณธันยมัย ชูอิฐจีน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

  

 

 

 

 

One thought on “ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

Comments are closed.