ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ ประจำปีพ.ศ. 2563

ในปีพ.ศ. 2563 ศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินงานตามภารกิจทั้งด้านการบริการแก่ประชาชนและที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ดังนี้

1. โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย

ศูนย์นิติศาสตร์มีภารกิจด้านการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในชนบท การเผยแพร่จัดทําในรูปแบบการอบรมกฎหมายระยะสั้นให้แก่ผู้นําท้องถิ่น และจัดทําหนังสือกฎหมายแจกจ่ายให้ประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมาย และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ โดยในปี 2563 ศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่วันที่ 26-31 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563

2. โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ตลอดจนศิลปวิทยาการอื่นที่เกี่ยวข้องและวาทศิลป์มาใช้ในการแข่งขันก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในวิชาชีพกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ โดยได้แบ่งการแข่งขันเป็น (2.1) รอบภายในคณะนิติศาสตร์ และ (2.2) รอบระดับประเทศ ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์เป็นผู้จัดการแข่งขันร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

2.1 โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ระยะเวลาแข่งขัน กุมภาพันธ์ 2563-กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 14 ทีม

ผลการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ และนางสาวเมย์ ทับไทร

– รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นายสรัล อร่ามรัศมีกุล และนายนวพล ขำสง่า

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวธิดารัตน์ นันทานนท์ และนางสาวสารณี ติวิรัช และทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเอกชัย ธูปจีน และนายปิตุรัตน์ สาแก้ว

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2019-2020-awards-ceremony/

2.2 โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาแข่งขัน กันยายน 2563-พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 31 ทีม (ศูนย์รังสิต 21 ทีม ศูนย์ลำปาง 9 ทีม ภาคบัณฑิตท่าพระจันทร์ 1 ทีม)

ผลการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นายเชาวสุ วุฒิเกตุ นางสาวนันทรัตน์ ขำตรี

– รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายธนษภณ สมนึก นายวิริยะ ก้องศิริวงศ์ นายธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ (1) นายสืบสกุล ผลาพงศ์ นางสาวสุนันทา เมืองจันทร์ นางสาววิชญาพร คล้ายสุบรรณ และ (2) นายวรโชติ ย่องลั่น นายกฤษณพงษ์

อ่านรายละเอียดได้ที่

  • การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบคัดเลือก https://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-63-firstround/
  • การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล https://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-63-final/

3. โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฝึกงานภาคฤดูร้อน)

ระยะเวลา : มกราคม-กรกฎาคม 2563

ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 หรือโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 และปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 ได้แก่ สำนักงานศาล อัยการ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ธนาคาร และบริษัทเอกชนอื่น ๆ สำนักงานทนายความ และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

อ่านประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (บางส่วน) ได้ที่

4. โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย (Legal Practice Workshop)

ในปี 2563 ศูนย์นิติศาสตร์ได้ริเริ่มจัด “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) โดยมีวัตถุประสงค์เืพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ทั้งทักษะทางกฎหมาย และทักษะทางสังคมอื่น ๆ โดยในปี 2563 ได้ดำเนินจัดการอบรม 4 ครั้ง ดังนี้

(4.1) ครั้งที่ 1 ใช้เวลาอบรม 4 วัน ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้ออบรมได้แก่ การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและการรับสมัครงาน / การจัดการมรดกและการทำพินัยกรรม / การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด / การค้นคว้าและการให้ความเห็นทางกฎหมาย (อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/legal-practice-workshop-2020/)

(4.2) ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศกึษา 2562 หัวข้ออบรม อาทิ การนำเสนอผลงานทางกฎหมาย / การร่างสัญญา การอัปเดตกฎหมายใหม่ /การเขียนคำฟ้องและคำคู่ความคดีแพ่งและคดีอาญา เป็นต้น

(4.3) ครั้งที่ 3 การจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19” วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30-12.30 น. ทางระบบ Cisco WebEx Meetings และ Facebook Live ผ่านหน้าเพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่านสรุปสาระสำคัญได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/legal-practice-workshop-no-3-summary/)

(4.4) ครั้งที่ 4 ใช้เวลาอบรม 4 วันระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 หัวข้ออบรมได้แก่ การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและการรับสมัครงาน / การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั้นสอบสวน / การนำเสนอผลงานทางกฎหมาย /กระบวนการบังคับคดีแพ่ง (อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/legal-practice-workshop-63-summary/)

5. โครงการสัมมนา/เสวนาทางวิชาการ

ในปี 2563 ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดสัมมนา/เสวนาวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

5.1 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “มาตรการรับมือ Active shooter กับความปลอดภัยของประชาชน” (จัดร่วมกับนักศึกษาโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) ศูนย์ลำปาง) วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้อง 1208 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (อ่านสรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/summary-seminar-active-shooter/)

5.2 เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล” วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (อ่านสรุปสาระสำคัญจากการเสวนาได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/summary-seminar-legal_problem_government_scholarship/)

5.3 เสวนาวิชาการ หัวข้อ “คู่ชีวิต/คู่สมรส อีกก้าวสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ” (จัดร่วมกับนักศึกษาโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) ศูนย์รังสิต) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (อ่านสรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/summary-seminar-civil-partnership/)

6. การให้คำปรึกษากฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางคดี

6.1 ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดให้มีทนายความและนิติกรในการให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์ และเข้ามาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง โดยในปี 2563 มีการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 375 เรื่อง การให้คำปรึกษาทางอีเมล 87 เรื่อง การให้คำปรึกษาทางจดหมาย 4 เรื่อง และกรณีมาขอคำปรึกษาด้วยตนเอง 326 เรื่อง

6.2 ศูนย์นิติศาสตร์ได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านอรรถคดี โดยในปี 2563 มีการให้ช่วยเหลือทางคดี 21 เรื่อง โดยเป็นคดีเกี่ยวกับการร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จำนวน 10เรื่อง การรับรองบุตร 1 เรื่อง การผิดสัญญาและค้ำประกัน 3 เรื่อง การเบิกความเท็จ 1 เรื่อง การรับช่วงสิทธิ 1 เรื่อง ละเมิด 4 เรื่อง และคดีอื่น ๆ 1 เรื่อง

7. ความร่วมมือระหว่างศูนย์นิติศาสตร์และหน่วยงานอื่น ๆ

7.1  ความร่วมมือระหว่างศูนย์นิติศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์นิติศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมทักษะทางกฎหมายภาคปฏิบัติ (Legal Practice Workshop) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 (อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/legal-practice-workshop-with-utcc/)

7.2 ความร่วมมือระหว่างศูนย์นิติศาสตร์และเครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ศูนย์นิติศาตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน 8 องค์กร ได้แก่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม หารือแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-meeting-with-human-rights-law-organisations/ และที่ https://www.law.tu.ac.th/22oct20workshop/)

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นิติศาสตร์ในปี 2563 (จากซ้ายไปขวาในภาพ) นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง นิติกร / นายวุฒิภัทร ชินมนัส ทนายความ / นายวีระศักดิ์ ทัพขวา หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชน / ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ / นางสุพิตา สุวิทยารัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกร /นางสาวเขมสิริณัชช์ ศรีพลพัชร ทนายความ

คณาจารย์ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์นิติศาสตร์ในปี 2563* อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน / อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร / อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง / อาจารย์ กิตติภพ วังคำ /อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

*คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศูนย์นิติศาสตร์ / คณะกรรมการฝ่ายอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน /  คณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ / คณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ / คณะกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ (ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.ศุภวิช อ.เพียรรัตน์ อ.ดิศรณ์ อ.กิตติภพ)