ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน การให้คำปรึกษากฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงาน การให้คำปรึกษากฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ขอบเขตการปฎิบัติงาน
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน 4 ช่องทาง โดยจัดให้มีการให้คำปรึกษากฎหมายที่ศูนย์นิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ดังนี้

1. การให้คำปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์
2. การให้คำปรึกษากฎหมายกรณีผู้ร้องมาขอคำปรึกษาด้วยตนเอง
3. การให้คำปรึกษากฎหมายทางเว็บไซต์
4. การให้คำปรึกษากฎหมายทางจดหมาย

สำหรับการให้คำปรึกษากฎหมายนั้น ทนายความ นิติกร ศูนย์นิติศาสตร์ มีหน้าที่รับให้คำปรึกษา โดยสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขอคำปรึกษา ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ ภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จากนั้นสรุปข้อเท็จจริง ปรับข้อกฎหมายและให้คำปรึกษา ยกเว้น การให้คำปรึกษากฎหมายทางเว็บไซต์ และทางจดหมาย จะมีข้อมูลเบื้องต้นและข้อเท็จจริงจากผู้ขอคำปรึกษาอยู่แล้ว เมื่อดำเนินการให้ คำปรึกษาแล้วจะมีการบันทึกลงในสมุดสารบบงานการให้คำปรึกษากฎหมายในแต่ละช่องทางเพื่อส่งตรวจความถูกต้องต่อไป

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีนั้น ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ในการจัดหาทนายความดำเนินคดีในชั้นศาล ในฐานะโจทก์ จำเลย ผู้ร้อง ผู้คัดค้าน ผู้ฟ้องคดี หรือผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ การดำเนินงานดังกล่าว ผู้ร้องสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือทางด้านคดีที่ศูนย์นิติศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขในการรับช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน ดังนี้

1. ผู้ร้องมีฐานะยากจนไม่สามารถว่าจ้างทนายความได้
2. เป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
3. ไม่มีส่วนในการกระท าความผิด
4. ไม่ใช่คดีครอบครัว เว้นแต่ กรณีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
5. รูปคดีมีทางที่จะดำเนินการต่อไปได้

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบของศูนย์นิติศาสตร์ว่าด้วยการให้คำปรึกษา กฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน โดยทนายความ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ ทำหน้าที่รับเรื่อง ขอความช่วยเหลือทางด้านคดี สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สรุปข้อเท็จจริงปรับบทกฎหมาย แล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีกรณีมีมติให้ความช่วยเหลือ ทนายความ นิติกร จะดำเนินการในชั้นศาลต่อไป แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะให้ความช่วยเหลือ ก็จะมีการแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ร้องทราบพร้อมมอบเอกสารคืนให้แก่ผู้ร้อง

ทั้งนี้ การให้คำปรึกษากฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชนดังกล่าวข้างต้น จะมีนักศึกษาหรือบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในศูนย์นิติศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทนายความ นิติกร ในการจัดทำสรุปข้อเท็จจริง บันทึกการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน อันเป็นการฝึกทักษะในการใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดสถิติ สรุปผลการดำเนินงานการให้คำปรึกษากฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ได้ที่ สรุปผลการดำเนินงานให้คำปรึกษา ศูนย์นิติศาตร์ ปี 2563