ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อลำดับทีม และวิธีการส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) และสรุปประเด็น (summary) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อลำดับทีม และวิธีการส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) และสรุปประเด็น (summary) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

 • ทีมที่ 1 ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี สาวิตรี เตชะพัตราภรณ์
 • ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์
 • ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล
 • ทีมที่ 4 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร ศุภสิน เจียรพาณิชย์พงศ์ อัคระ สวนศรี
 • ทีมที่ 5 วลัญช์รัตน์ ทองพานิช สิปปกร บุญรักษา
 • ทีมที่ 6 ศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์ ทรรศมณ แสงดึก
 • ทีมที่ 7 ณัฐวุฒิ​ เหลี่ยมผา สรวีย์ เทพหนู ขวัญพิชชา ดวงขวัญ
 • ทีมที่ 8 ภูริฉัตร งามญาติ จิตรทิวา ศรีสวัสดิ์ ชุติกาญจน์ นุ้ยสุด
 • ทีมที่ 9 จิตรวรรณ ชูทอง ดาวอนงค์ พงษ์ขาว
 • ทีมที่ 10 ชนิสรา ทวีกาญจน์ ปฐมพงศ์ กองโสภา พาทิศ สุพรรณโท
 • ทีมที่ 11 ณัฐธยาน์ พัฒนงาม ผกามาศ บุษกรานุโต ภัทรพร ญาณประสพ
 • ทีมที่ 12 ธัญชนิต ล้อจินดา กิรณา ศิริชาติปภากุล พิชชา รุ่งแสง
 • ทีมที่ 13 นิติ สังคมนิติรัฐ ทักษ์ดนัย เรืองศรี กิตติภูมิ สมภักดี
 • ทีมที่ 14 หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ สรัล อร่ามรัศมีกุล นวพล ขำสง่า
 • ทีมที่ 15 ญาธิป โถตะบุตร วันทนีย์ อู่เจริญ แพรไพลิน ศิริโวหาร
 • ทีมที่ 16 กัญญาภัค สุดภักดี หญิง วรรณโมลี
 • ทีมที่ 17 ฉัตรรพี สุวรรณสาม วีรภัทร พรหมฤทธิ์ ศิริพร ชัยฤทธิ์
 • ทีมที่ 18 นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ปุณฑริก ทยาวิทิต สิรีภรณ์ เลาหบุตร
 • ทีมที่ 19 วิริยะ ก้องศิริวงศ์ นครินทร์ กองสุข ศิรวิชญ์ บุญมา

 

 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็น” (summary) ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

 • (1) พิมพ์ “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และบันทึกชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อลำดับทีมของตน เป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf โดยให้ตั้งใช้ไฟล์ในรูปแบบ memoTxPx สำหรับ “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) ฝ่ายโจทก์ และ memoTxDx สำหรับ “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) ฝ่ายจำเลย ตัวอย่างเช่น ทีมลำดับที่ 1 ตั้งชื่อไฟล์สำหรับ memo ฝ่ายโจทก์ว่า memoT1P1 และฝ่ายจำเลยว่า memoT1D1
 • (2) พิมพ์ “สรุปประเด็น” (summary) และบันทึกชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อลำดับทีมของตน เป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf โดยให้ตั้งใช้ไฟล์ในรูปแบบ sumTxPx สำหรับ “สรุปประเด็น” (summary) ฝ่ายโจทก์ และ sumTxDx สำหรับ “สรุปประเด็น” (summary) ฝ่ายจำเลย ตัวอย่างเช่น ทีมลำดับที่ 1 ตั้งชื่อไฟล์สำหรับ summary ฝ่ายโจทก์ว่า sumT1P1 และฝ่ายจำเลยว่า sumT1D1
 • (3) ส่งอีเมลมาที่ mootcourt.tulawcenter@gmail.com ตั้งชื่อหัวเรื่องอีเมลว่า “memo และ summary ทีม x” (เช่น ทีมลำดับที่ 1 ตั้งว่า “memo และ summary ทีม 1”) โดยไฟล์ที่ต้องแนบมาทั้งหมดจะมี 8 ไฟล์ เป็นไฟล์สกุล .doc 4 ไฟล์ .pdf 4 ไฟล์

หมายเหตุ

 • จำนวนคำของ “สรุปย่อคำแถลงการณ์” ฝ่ายโจทก์ไม่เกิน 1,000 คำ ฝ่ายจำเลย ไม่เกิน 1,000 คำ นับเฉพาะเนื้อหา (body) ไม่รวมอ้างอิงใน footnote (โปรดระบุจำนวนคำด้วย)
 • จำนวนคำของ “สรุปประเด็น” ฝ่ายโจทก์ไม่เกิน 500 คำ ฝ่ายจำเลย ไม่เกิน 500 คำ ไม่ต้องมีอ้างอิง (โปรดระบุจำนวนคำด้วย)

One thought on “ประกาศรายชื่อลำดับทีม และวิธีการส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) และสรุปประเด็น (summary) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

Comments are closed.