Uncategorized

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งในอังกฤษและสกอตแลนด์ (Workshop on the Introduction to Private Law in England and Scotland)

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งในอังกฤษและสกอตแลนด์ (Workshop on the Introduction to Private Law in England and Scotland) แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 17, 24 และ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-12.30 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเข้าร่วมการอบรม รายละเอียดดังนี้

– วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564  อบรมหัวข้อ “ระบบกฎหมายในสหราชอาณาจักร : กฎหมายอังกฤษ กฎหมายสกอต และกฎหมายสหราชอาณาจักร” โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง

– วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 อบรมหัวข้อ Sources of Private Law in England (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย Assistant Professor Adam Reekie อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และหัวข้อ “ระบบศาลของสกอตแลนด์” โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง

– วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 อบรมหัวข้อ “บ่อเกิดของกฎหมายแพ่งในสกอตแลนด์” โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง