previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตร Cyber Law: Data Protection and Cybercrime

ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 – วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ เวลา 9.00 – 16.00 น. ในโลกออนไลน์ ผู้ที่ใช้งานอาจไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงในการแสดงความคิดเห็น หรือนำข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

Read More

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 ปี 2563

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมาก นักกฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ปัญหา อุปสรรค

Read More

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา ประจำท่าพระจันทร์   ดาวน์โหลดรายชื่อ

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประจำท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายชื่อ

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

Read More

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ?วุฒิปริญญาเอก ?อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D.Candidate แล้ว อาจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน 2 อัตรา – กฎหมายปกครอง 1 อัตรา – กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำท่าพระจันทร์ จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ Academic Officer

Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำท่าพระจันทร์ จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ Academic Officer (International Program)

Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำท่าพระจันทร์ จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ Computer Technical Officer

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน 2 อัตรา – กฎหมายปกครอง 1 อัตรา -กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 อัตรา อาจารย์ประจำสาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

Read More