ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

Upcoming Events

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต

ตารางสอบ1-2561   นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่  https://www.reg.tu.ac.th    หัวข้อตารางเรียน/สอบ หมายเหตุ  ตารางสอบนี้เฉพาะรายวิชาที่มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ห้องสอบ  SC =  อาคาร SC ห้องสอบ  LC1 = อาคาร บร.1 ห้องสอบ น.  =  อาคารคณะนิติศาสตร์...

Thammasat Academic Expo & Open House 2018

ภาพบรรยากาศ ในงาน “Thammasat Academic Expo & Open House 2018” ของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://goo.gl/GCxZUv

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

  ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR_Code หรือ https://goo.gl/9rMQ6x  

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

  หน้าปก บทบรรณาธิการ สารบัญ ปกหลัง บทความ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการควบคุมแรงงานทางทะเลตามกฎหมายไทย     มัธยะ  ยุวมิตร วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. …. : การกำกับดูแลการลากจูงเรือ     ประภาพรรณ  จินดามัย วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ...

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 13 ฉบับที่ 16 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2561)

หน้าปก บทบรรณาธิการ สารบัญ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การควบคุมการให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชันพกพา: กรณีศึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย      กรชนก สุริยาเรืองฤทธิ์ และเสฏฐพงศ์ ไปวันเสาร์ The unclear legal status of sharing economy company and...

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มธ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา  ดาวน์โหลดรายละเอียด สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา    ดาวน์โหลดรายละเอียด ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง

Read More

รับสมัครมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต ครั้งที่ 1/2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต 1 อัตรา  (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) เงื่อนไขของตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอนในวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ และจะต้องศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ ห้อง 208

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง 1 อัตรา

Read More