ประกาศ

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันรพีประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันรพีประจำปี 2561 หัวข้อ “การกำหนดโทษทางอาญากับการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดในสังคมไทย” วิทยากร 1. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 3. รองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 4....

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะนิติศาสตร์และนักวิจัยทางนิติศาสตร์ จากทุกสถาบัน ส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 2,000 บาท ส่งบทความตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 3,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการลงทะเบียน...

รายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย

รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้เข้าอบรม กำหนดการพิธีเปิดอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับต้นและปฏิบัติการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและกลาง กำหนดการพิธีเปิดอบรมหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย  (Digitalisation for Thailand 4.0 : Technology Security and Law)

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ)  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย  (Digitalisation for Thailand 4.0 :...

โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง

โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง

Upcoming Events

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันรพีประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันรพีประจำปี 2561 หัวข้อ “การกำหนดโทษทางอาญากับการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดในสังคมไทย” วิทยากร 1. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 3. รองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 4....

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะนิติศาสตร์และนักวิจัยทางนิติศาสตร์ จากทุกสถาบัน ส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 2,000 บาท ส่งบทความตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 3,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการลงทะเบียน...

รายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย

รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้เข้าอบรม กำหนดการพิธีเปิดอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับต้นและปฏิบัติการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและกลาง กำหนดการพิธีเปิดอบรมหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย  (Digitalisation for Thailand 4.0 : Technology Security and Law)

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ)  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย  (Digitalisation for Thailand 4.0 :...

Faculty of Law Thammasat University

TU LAW Spotlight

This is heading element

The University prides itself in providing students with a challenging and excellent high school educational program almost invariably leading to admission to the leading universities

Our campus is beautiful, complete with towering green trees and brick buildings. Whether you are a prospective student or already taking classes