รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ที่จังหวัดพัทลุง หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ได้เข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2541 ต่อมาได้รับรางวัลเรียนดีทุนสัญญา ธรรมศักดิ์ สำหรับนักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 3 ที่มีคะแนนสูงสุด สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 และมีคะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลและรางวัลพระยานิติศาสตร์ไพศาล ทันทีหลังจากที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานเป็นทนายความในแผนกว่าคดี (litigation) ของ Clifford Chance (Thailand) ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายอังกฤษที่เคยฝึกงานในขณะที่เป็นนักศึกษา

ในปี พ.ศ. 2546 ได้ลาออกจากสำนักงานทนายความเพื่อเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงต้นของการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำ ผศ.ดร.มุนินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ประจำศูนย์รังสิต ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สัมมนาวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป (วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายในปัจจุบัน) กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป เอกเทศสัญญา 1 และกฎหมายลักษณะพยาน การทำหน้าที่อาจารย์สัมมนาให้กับนักศึกษากฎหมายปีแรก ทำให้มีโอกาสคลุกคลีกับนักศึกษาและได้พัฒนาแนวทางในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายจนต่อมาได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ “แนวทางในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย” (ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550 ปัจจุบันครั้งที่ 13)  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษาประจำศูนย์รังสิตอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2549 เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552 ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh) เขียนดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อ The Reception of Foreign Private Law in Thailand: A Case Study of Specific Performance” ภายใต้คำปรึกษาของ Professor J Paul du Plessis และ Professor Laura Macgregor โดยสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 ในระหว่างที่รอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นั้น ได้รับการชักชวนจากศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) ให้เข้าร่วมในโครงการศึกษาค้นคว้าและตีพิมพ์ตำราวิชาการที่เกี่ยวข้องกฎหมายสัญญาของเอเชีย ร่วมกับนักวิชาการชั้นนำทางด้านกฎหมายสัญญาจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย โดยโครงการจัดพิมพ์ตำราภายใต้ชื่อ Studies in the Contract Laws of Asia ซึ่งมีการแบ่งพิมพ์เป็น 6 เล่ม โดยสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford University Press) ผศ.ดร.มุนินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกฎหมายสัญญาของไทยให้กับเล่มที่ 1, 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็นเล่มล่าสุด การตีพิมพ์ผลงานกับ Oxford University Press นี้ทำให้ผศ.ดร.มุนินทร์ เป็นนักกฎหมายไทยคนที่ 2 ที่มีผลงานตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ชื่อดังของโลกแห่งนี้ นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้มีโอกาสทำงานวิชาการในระดับนานาชาติในอีกหลายโครงการในเวลาต่อมา

หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ผศ.ดร.มุนินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีในขณะนั้นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (LLB in Business Law (International Program)) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่งจัดตั้งขึ้นและจะเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรใหม่นี้เน้นกฎหมายธุรกิจและสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นับเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร การเปิดหลักสูตรนี้นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้บุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ และนับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาครั้งสำคัญของวงการศึกษากฎหมายไทย การบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้การนำของ รศ.ดร.มุนินทร์ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 2 รุ่น โดยในปีนี้กำลังรับนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นรุ่นที่ 6

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ให้รับผิดชอบบริหารงานโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (LLM in Business Law (English Program)) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรแรกของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เนื่องจากมีการควบรวมการบริหารงานของหลักสูตร LLB และ LLM ให้เป็นหน่วยเดียวกัน จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการทั้งสองหลักสูตรพร้อมกัน ในปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติต่อไป รศ.ดร.มุนินทร์ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีท่าพระจันทร์โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด

นอกเหนือจากงานบริหาร ผศ.ดร.มุนินทร์เป็นอาจารย์สังกัดศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา เป็นผู้บรรยายทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโททั้งในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะหนี้ ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ และประวัติศาสตร์กฎหมาย เป็นอาจารย์พิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของสถาบันการศึกษาภายนอกอื่น ๆ มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกชน กฎหมายเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์กฎหมาย และการศึกษากฎหมายทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลงานที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2557-2562

 • 2557 – 2562:  ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโครงการนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติรับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2560 – 2562: เป็นผู้ริเริ่มเจรจาจนเกิดความร่วมมือในโครงการหลักสูตรตรีควบโท (3-year LLB + 1-year LLM) กับ Indiana University Michael Maurer School of Law โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร LLM ของ Indiana University ได้ เมื่อสำเร็จการศึกษา LLM นักศึกษาจะสามารถเทียบโอนวิชาเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร LLB ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทำโครงการเดียวกันกับ University of Wisconsin School of Law
 • 2559: ในขณะที่ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการของ Thammasat Business Law Review ซึ่งเป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ช่วยผลักดันให้วารสารได้รับการจัดกลุ่มใน TCI Tier 2 จนสำเร็จ ซึ่งผู้ที่ตีพิมพ์งานในวารสารฉบับนี้สามารถใช้ผลงานตีพิมพ์ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ นับเป็นวารสารระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ฉบับเดียวในประเทศไทยที่อยู่ใน TCI Tier 2
 • 2557 – ปัจจุบัน: ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการ Studies in the Contract Laws of Asia ซึ่งเป็นโครงการตีพิมพ์บทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะสัญญาและหนี้ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยมีนักวิชาการชั้นนำทางด้านกฎหมายสัญญาของเอเชียเข้าร่วม โดยโครงการแบ่งการตีพิมพ์ออกเป็น 6 เล่ม โดยได้รับมอบหมายให้เขียนกฎหมายสัญญาของไทยเพื่อตีพิมพ์ในเล่มที่ 1, 3, 4 และ 5  (เล่มที่ 5 อยู่ระหว่างการดำเนินการ) งานเขียนทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์โดย Oxford University Press และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ นับเป็นนักกฎหมายไทยคนที่ 2 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการกับ Oxford University Press
 • 2561 – ปัจจุบัน: Member of the Editorial Board of the Asian Journal of Comparative Law, National University of Singapore ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำของโลกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเอเชีย
 • 2561 – ปัจจุบัน: เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของ Center for Asian Law and Public Policies คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2562 – ปัจจุบัน: เป็นผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการร่วมของ Thammasat Journal of Thai Legal Studies (อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นวารสารกฎหมายไทยฉบับแรกของประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับสากล
 • 2562: เป็นผู้ริเริ่มและรองประธานดำเนินงานการแข่งขัน TU Law Run 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
 • 2562: ได้รับเชิญให้เข้าร่วม Panel of the Leading Asian Law Scholars เพื่อให้ความเห็นงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ของโครงการ Junior Scholars Workshop ของ National University of Singapore ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2562

งานตีพิมพ์

 • มุนินทร์ พงศาปาน, ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562)
 • Munin Pongsapan, ‘Ending and Changing Performance in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart, Stefan Vogenauer, and Tan Cheng Han (eds), Studies in The Contract Laws of Asia: Invalidity, vol 5 (Oxford University Press, กำลังตีพิมพ์)
 • มุนินทร์ พงศาปาน, แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 13 (วิญญูชน 2562)
 • Munin Pongsapan, The Roles of Good Faith and Good Commercial Practice in Interpreting a Contract in Thailand’ (2018) 8 Thammasat Business Law Journal 272
 • มุนินทร์ พงศาปาน, การจัดทำพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ…’ (2561) 47:4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 818
 • Munin Pongsapan, ‘Defects in Consent in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart, Stefan Vogenauer, and Hiroo Sono (eds), Studies in The Contract Laws of Asia: Invalidity, vol 4 (Oxford University Press, กำลังตีพิมพ์)
 • Munin Pongsapan, ‘Identifying and Interpreting Contractual Terms in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart and Stefan Vogenauer (eds), Studies in The Contract Laws of Asia: Remedies for Breach of Contract, vol 3 (Oxford University Press, กำลังตีพิมพ์)
 • Munin Pongsapan, ‘Legal Studies at Thammasat University: A Microcosm of the Development of Thai Legal Education’ in Andrew Harding and Jiaxiang Hu, Legal Education in Asia: From Limitation to Innovation (Brill 2017)
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 (ภาคจบบริบูรณ์), มุนินทร์ พงศาปาน (บรรณาธิการ) (พิมพ์ครั้งที่ 3, วิญญูชน 2560)
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1, มุนินทร์ พงศาปาน (บรรณาธิการ) (พิมพ์ครั้งที่ 4, วิญญูชน 2560)
 • Munin Pongsapan, ‘Remedies for Breach of Contract in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart, Alexander Loke, and Burton Ong (eds), Studies in The Contract Laws of Asia: Remedies for Breach of Contract, vol 1 (Oxford University Press 2016)
 • มุนินทร์ พงศาปาน, ‘ค่าเสียหายแทนการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง: ปัญหาการตีความมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์’ (2558) 44:1 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 250
 • มุนินทร์ พงศาปาน, ‘หลักความผิดในกฎหมายลักษณะสัญญาของไทย’ (2557) 43:2 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 289
 • มุนินทร์ พงศาปาน, ‘ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468’ (2556) 42: 4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 738
 • Munin Pongsapan, ‘The Reception of Foreign Private Law in Thailand in 1925’ (PhD Thesis, University of Edinburgh 2013)
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ มุนินทร์ พงศาปาน, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศคอมมอนลอว์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549)