ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รอบที่ 2 ได้ที่ : https://bit.ly/3AblmmC

Read more

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ประกาศรายชื่อ Click Link  การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  Click Link

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 รอบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ Click Link

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

กำหนดสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์)

การค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา :  https://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  :  https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/728  ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา :  https://www.reg.tu.ac.th/post/read/687 รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565  :  ลักษณะวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ TU Greats App :  https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/697  

Read more

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน กลุ่ม 2 กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

  ประกาศรายชื่อ Click Link

Read more

ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/3xz480Y ข้อมูลแผนการศึกษาปริญญาตรี ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลดได้ที่ :  https://bit.ly/3omN8Gf  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2565 กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021) คุณสมบัติ – นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย (รวมถึงคณะอื่นที่มีสาขาวิชานิติศาสตร์ แต่มิได้เรียกว่าคณะนิติศาสตร์ด้วย) มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 2-3...

Read more

ประกาศ

ข้อสอบการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดข้อสอบ   Click Link

Read more

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ DJA 65

Read more