ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ (ฝึกงานภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ (ฝึกงานภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาในการฝึกงาน วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสมบัติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หลักฐานในการสมัคร 1. Resume 1 ฉบับ 2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสำนักทะเบียนเท่านั้น 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 4. Statement of Purpose...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

🙋‍♂️ FAQs คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับภาค 2/563 นิติ มธ. 🙋‍♀️

📌1. การเรียนการสอนภาค 2/2563 และภาคฤดูร้อน 2/2563 เป็นอย่างไร? ตอบ: การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ตลอดภาค 2/2563 และการบรรยายทุกครั้งจะมีการบันทึกวิดีโอ และภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น จะมีการเผยแพร่วิดีโอให้นักศึกษาสามารถชมย้อนหลังใน Google Classroom ของวิชานั้น ๆ วิดีโออยู่ในระบบให้นักศึกษาชมย้อนหลังได้อย่างน้อย 7 วันนับจากวันเผยแพร่ 📌2. เหตุใดต้องมีการประกาศให้เรียนออนไลน์ทั้งภาค 2/2563 ทั้ง ๆ ที่สถานการณ์อาจจะดีขึ้นในอนาคต? ตอบ: การประกาศรูปแบบการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาและผู้ปกครองวางแผนชีวิตและค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งภาคการศึกษาได้สะดวกและประหยัดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างหวัด ต้องตัดสินใจวางแผนเรื่องที่พักตลอดทั้งภาคการศึกษา และในช่วงเวลานี้นักศึกษาหลายคนยังสามารถยกเลิกสัญญาหอพักโดยได้รับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วน บางคนอาจตัดสินใจไม่จองหอพักสำหรับเทอมที่จะมาถึง ซึ่งอาจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้พอสมควร 📌3. ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว และรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องได้ นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจะทำอย่างไร? ตอบ:...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

แบบฟอร์มกรอก E-mail สำหรับนักศึกษานอกคณะที่จดทะเบียนเรียนวิชาคณะนิติศาสตร์ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มกรอก E-mail สำหรับนักศึกษานอกคณะที่จดทะเบียนเรียนวิชาคณะนิติศาสตร์ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ ด้วยคณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนในภาค 2/2563 แบบออน์ไลน์ และได้สร้าง Google Classroom แต่ละวิชา เพื่อให้นักศึกษาที่่จดทะเบียนสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยาย และเอกสารประกอบการบรรยายต่างๆ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อคณะฯจะได้ดำเนินการกรอกอีเมลของท่านเข้า Google Classroom ที่ท่านได้จดทะเบียนไว้ คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceiV1EM3cqf5B3MUrVGkQX2i3VUi9ZHmiev9zVEbkVqnLMXA/viewform

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ช่องทางติดต่อคณะนิติศาสตร์ ในช่วงการปิดมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-17 มกราคม 2564

ช่องทางติดต่อคณะนิติศาสตร์ ในช่วงการปิดมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-17 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ (excel) ช่องทางการติดต่อได้ที่ ช่องติดต่อคณะนิติศาสตร์ ในช่วงการปิดมหาวิทยาลัย  

Read more

ประกาศ

ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกให้บริการร้านถ่ายเอกสาร ณ บริเวณด้านข้าง ห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้นที่ 1

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกให้บริการร้านถ่ายเอกสาร ณ บริเวณด้านข้าง ห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้นที่ 1 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สําหรับ TCAS 2564 รอบ 3 Admission 1 (สอบตรง) ของศูนย์รังสิตและศูนย์ลําปาง และ TCAS 2564 รอบ 2 โควตาพื้นที่ (ใช้ข้อสอบตรง) เฉพาะของศูนย์ลําปาง และตัวอย่างข้อสอบ

เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย (1) ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ 70% (2) GAT 30% ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัยซึ่งมีคะแนนรวม 70 คะแนน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ           10 คะแนน (10 ข้อ) ส่วนที่ 2  ความเข้าใจในการอ่าน            25 คะแนน (25 ข้อ) ส่วนที่ 3  การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย     35 คะแนน (35 ข้อ) คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างข้อสอบ Examples_of_TCAS64_Exams   …………………………………… เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกการรับตรงร่วมกัน (TCAS...

Read more

ประกาศ

ขยายวันและเวลา เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5 และ Common Room ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขยายวันและเวลา เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5 และ Common Room ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค เวลา 08.30-23.00 น. (วันจันทร์ - วันอาทิตย์)

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ผลคะแนน การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรองชนะเลิศ

หมายเหตุ ผลคะแนนเรียงตามลำดับการแข่งขัน คะแนนกรรมการแต่ละคน เต็ม 100 คะแนน (รวม 300 คะแนนต่อผู้เข้าแข่งขัน) คะแนนรวมต่อทีม 600 คะแนน 📌วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คู่ที่ 1 ทีม 17 ธนษภณ สมนึก/วิริยะ ก้องศิริวงศ์/ธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน (โจทก์) คะแนนโจทก์ที่ 1 =282/ คะแนนโจทก์ที่ 2 = 292 รวม 574 ทีม...

Read more

ประกาศ

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบคัดเลือก

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบคัดเลือก หมายเหตุ ทีม 06 และ 27 สละสิทธิ์เข้าแข่งขัน ทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก จะได้รับ “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็น” (summary) ของทีมที่แข่งด้วย ภายในวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 กรณีที่ไม่ได้รับภายในเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อที่อีเมล mootcourt.tulawcenter@gmail.com หรือทางข้อความ Facebook Page ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบรองชนะเลิศ...

Read more

ประกาศ

ประกาศผลคะแนน “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ผู้สมัครการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขล่าสุด 30 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น.)

ประกาศผลคะแนน “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ผู้สมัครการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขล่าสุด 30 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น.) หมายเหตุ “อันดับ” เรียงตามลำดับคะแนน/กรณีเท่ากัน เรียงตามหมายเลขทีม เฉพาะทีมที่ส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ให้คณะกรรมการแข่งขันฯ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1-16 จะได้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบแถลงการณ์ด้วยวาจาฯ รอบคัดเลือก (วันพฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63) โดยจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบและผลการจับคู่ให้ทราบในลำดับต่อไป (เนื่องจากทีมที่ได้คะแนนเท่ากันในอันดับ...

Read more