ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และวิชา น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

⁠ 📣⁠⁠📣⁠⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และวิชา น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา📣⁠⁠📣⁠ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้ 📌วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด Section 02 ผู้บรรยาย ศ.ดร.อ้านาจ วงศ์บัณฑิต สัมมนาโดย อ.ณัฐ จินตพิทักษ์กุล 👉สุดจิรา เรืองทิพย์พิพัฒน์ วิริยะ ก้องศิริวงศ์ 📌วิชา น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Section 01 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท...

Read more

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

⁠📣⁠⁠📣⁠⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา .110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป⁠📣⁠⁠📣⁠ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้ 📌Section 01 ผู้บรรยาย ผู้บรรยาย ศ.ณรงค์ ใจหาญ รศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ อ.ดร.ญาดา เดชชัย จำนวน 2 คน 👉คชาภัทร นรัตถรักษา มานิตา นิตยธรรม 📌Section 02 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท สัมมนาโดย อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร จำนวน...

Read more

ประกาศ

⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

⁠ 📣⁠⁠📣⁠⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย⁠📣⁠⁠📣⁠ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้ 📌⁠Section 01 ผู้บรรยาย รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อ.ดร.พัชยา น้ำเงิน รศ.สมยศ เชื้อไทย ⁠ 👉⁠ภาณุพิชญ์ ตันติผาติ นัฐกานต์ เพ็ชรบูรณ์ 📌⁠Section 02 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.กิตติภพ วังคำ ⁠👉⁠เพียงพอ พวงเสรีกุล กัลยพร บุตรโพธิ์ 📌⁠Section 03 ผู้บรรยาย รศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ สัมมนาโดย อ.สุประวีณ์...

Read more

ประกาศ

⁠ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

📌⁠ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และ น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ⁠📆⁠วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ⁠📲⁠ทางระบบ Cisco Webex Meetings 🕐⁠ลำดับในการสัมภาษณ์ วิชา น.201 เวลา 11.40 น. สมฤทัย หวังธนบดีกุล เวลา 11.50 น. วิริยะ ก้องศิริวงศ์ เวลา 12.00 น. สุดจิรา...

Read more

ประกาศ

ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

⁠📌⁠ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป ⁠📆⁠วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ⁠📲⁠ทางระบบ Cisco Webex Meetings 🕐⁠ลำดับในการสัมภาษณ์ เวลา 9.10 น. จิรภัทร ชนะสิทธิ์ เวลา 9.20 น. ภัทรียา ชาญณรงค์ เวลา 9.30 น. พัฒน์ยศ คำเจริญ เวลา 9.40 น. ศิวัช...

Read more

ประกาศ

ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

⁠📌⁠ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ⁠📆⁠วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ⁠📲⁠ทางระบบ Cisco Webex Meetings 🕐⁠ลำดับในการสัมภาษณ์ เวลา 9.30 น.ภาณุพิชญ์ ตันติผาติ เวลา 9.40 น.พัฒน์ยศ คำเจริญ เวลา 9.50 น.วิริยะ ก้องศิริวงศ์ เวลา 10.00 น.จิณห์นิภา หงษ์อุดม เวลา 10.10 น.ณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู เวลา...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดของทุนการศึกษาได้ที่ ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ส่งใบสมัครได้ที่ (ภายในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUtKlgYuFoR4a8r2jDOutPjpdi6bXT80NiTwtFzOY8QjHyaw/viewform?usp=sf_link สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อีเมล korrasut@tu.ac.th    

Read more

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564 พราวภารินย์ อมรศักดิ์ ชารีฟ วัฒนะ ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่อีเมล korrasut@tu.ac.th เพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันต่อไป  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรี มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี กรอกใบสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOlSZhoa7y_hlJiVAZY_-Gs2fcJ1mPkNhfA4rgP2Hg_5LbYw/viewform?usp=sf_link สิ่งที่ต้องแนบมาด้วยในการสมัคร บทความหัวข้อ "The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society" ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ...

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียงตามลำดับการสัมภาษณ์) 1. จัตุพร นันตยุ 2. ศศินา ตั้งสุภากิจ 3. เขมินทรา พิริยายน 4. สุดจิรา เรืองทิพย์พิพัฒน์ 5. กัญญาภัค สุดภักดี 6. พรพัฒน์ระพี จิระภาค รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เรียงตามลำดับการสัมภาษณ์) 1. เบญจรัตน์ นุชน้อมบุญ 2. ภูบดี แสงเฟือง 3. ชนกเนตร กรเพชรพงศ์ 4 สืบพงศ์ พุทธิพงษ์ 5. พีรวิชญ์ ท้าวขว้าง หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากผศ.ดร.กรศุทธิ์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการต่อไป กรณีไม่ได้รับการติดต่อภายในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ให้ติดต่อที่อีเมล...

Read more