ประกาศ

การประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน MBAThinkTank จัดประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมอบรางวัล “ThinkTank Leadership Award” พร้อมทุนการศึกษาเป็นเงินสดจำนวน 5,000 บาท และโปรแกรมให้คำปรึกษาการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมูลค่า 100,000 บาทให้กับผู้ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เกณฑ์การคัดเลือก 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี...

Read more

ประกาศ

ขอเชิญนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการหัวข้อ The Thai Constitutional Court: Recent Jurisprudence and Controversies”

วารสาร Thai Legal Studies ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการหัวข้อ The Thai Constitutional Court: Recent Jurisprudence and Controversies” บทความของท่านอาจได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Legal Studies ฉบับพิเศษ (special issue) เดือนธันวาคม 2565 ที่ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นการเฉพาะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tls.law.tu.ac.th/call-for-papers-the-thai.../

Read more

ประกาศ

การขอรับบัตร Vaccine Pass เพื่อเข้าพื้นที่คณะนิติศาสตร์ เข้าห้องเรียนในวิชาของคณะนิติศาสตร์ และเข้าห้องอ่านหนังสือภายในคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและท่าพระจันทร์ที่มี Vaccine Pass สามารถเข้าใช้ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เปิดบริการจันทร์-ศุกร์เวลา 09.00-18.00 น. โปรดดูวิธีการรับ Vaccine Pass ได้ที่ การรับบัตร Vaccine Pass  สำหรับการจัดการเรียนในห้องเรียน คณะกำลังประเมินสถานการณ์และจะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Read more

ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 - ผู้สมัครจะได้รับลิงก์ในการเข้าสัมภาษณ์ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร กรณีไม่ได้รับลิงก์ ให้ติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ที่อีเมล korrasut@staff.tu.ac.th - ให้ผู้สมัครเข้าลิงก์ในการสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ (อย่าเข้าก่อนเวลา) - ผู้ที่กรอกใบสมัครแต่ไม่ปรากฏรายชื่อ ให้ติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ที่อีเมล korrasut@staff.tu.ac.th วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 - เวลา 10.00 น. นัทพงษ์ โตะยีหล๊ะ - เวลา 10.07 น. ธรรมบาล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ - เวลา 10.14 น. ไชยพัฒน์...

Read more

ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการเรียนการสอนในภาค 2/2564 ของคณะนิติศาสตร์ในบางรายวิชา อาจมีรูปแบบการสอนผสมทั้งการสอนในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชานั้น ๆ เพือเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ กรอกใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ รายละเอียด - รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ สำหรับวิชาในภาค 2/2564 ทุกวิชา และทุกกลุ่มบรรยาย (Section) ที่มีการเรียนการสอนแบบ hybrid กลุ่มบรรยาย ละ 2 คน ตรวจสอบรายวิชาได้ที่ ตารางสรุปรูปแบบการสอน-2-2564-ข้อมุล-ณ-วันที่-20-ธ.ค.-2564-1 - นักศึกษา 1 คนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 วิชา...

Read more

ประกาศ

รับสมัครบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 และ 2563 เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ เข้าคัดเลือกรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 และ 2565

  รับสมัครบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 และ 2563 เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ เข้าคัดเลือกรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 และ 2565 ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษา อีเมล sratha@staff.tu.ac.th​ (คุณรฐา) ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสัญญาธรรมศักดิ์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครทุนสัญญาธรรมศักดิ์

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดูประกาศได้ที่ แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบสำหรับภาคการศึกษาที่ 2-64

Read more

ประกาศ

ประกาศ รับสมัครหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประกาศ รับสมัครหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสมบัติของหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เป็นหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรงหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนงานทางกฎหมาย ประสงค์จะรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เพื่อเข้าร่วมฝึกงานระยะสั้น ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2565 หน่วยงานจะให้ความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด รวมถึงไม่ขัดข้องในการติดต่อประสานงานอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาตามสมควร หน่วยงานมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียง หน่วยงานจะให้ความดูแลนักศึกษาฝึกงาน โดยจะจัดสรรปริมาณงานตามความเหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาในการทำงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลการคัดเลือก ให้หน่วยงานกรอกแบบตอบรับตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบภาพถ่ายบริเวณ หน้าสำนักงานและภายในสำนักงาน แล้วส่งกลับมายังอีเมล tulawinternship@gmail.com ได้ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครนี้จนถึงวันที่...

Read more