ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน กลุ่ม ๑ สาหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

ประกาศรายชื่อ  Click Link