ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก เรื่อง “การทำให้หน้าที่เปิดเผยข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญาสอดคล้องตรงกัน : ปัจจัยสำคัญสู่การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก เรื่อง “การทำให้หน้าที่เปิดเผยข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญาสอดคล้องตรงกัน : ปัจจัยสำคัญสู่การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00–12.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ

วิทยากร

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ถิระวัฒน์

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มธ.

ผู้ดำเนินรายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มธ.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3RlG6hX หรือสแกน QR code จากภาพ (กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล mvipada@tu.ac.th)