ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “อุปนายกราชบัณฑิตยสภา”

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร (https://www.law.tu.ac.th/teacher/pathaichit-eagjariyakorn/) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “อุปนายกราชบัณฑิตยสภา” ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564