ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี 
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ เริ่มเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี 2551  อย่างไรก็ตามอาจารย์รณกรณ์เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับประชาคมธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2544 ในฐานะนักศึกษา และจบการศึกษาด้านกฎหมายในทุกระดับของธรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท (กฎหมายอาญา)  และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) นอกจากนั้นยังสำเร็จปริญญาโทระดับเกียรตินิยมด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน โดยได้รับทุน Chevening จากรัฐบาลอังกฤษ และเป็นเนติบัณฑิตไทย สำหรับงานบริหารนั้น อาจารย์รณกรณ์เคยทำหน้าที่รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา

หัวข้อวิจัยที่สนใจคือ ขอบเขตของกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญาและสิทธิมนุษยชน โดยอาจารย์รณกรณ์ได้ตีพิมพ์บทความและทำวิจัยในสาขาดังกล่าวหลายชิ้น เช่น  ‘Preparatory Offences: a Challenge to Criminal Law Boundaries, Democracy and Human Rights Principles’ (2016) 2 Social Science Asia 3, 1–29 อ่านได้ที่ http://bit.ly/2WvGSLH; ‘Criminalising Remote–Harm Conducts: Are They Wrongful?’ in Sahetapy E et al (eds), Tacking Financial Crimes (2017, Yogyakarta: Genta Publishing) 3–26; ‘The criminal law as the ultima ratio: the principle that needs a qualification’ (2561) นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี, 230–254  อ่านได้ที่ bit.ly/2XFCc7j.  นอกจากนั้นอาจารย์รณกรณ์ยังเป็นผู้ร่างรายงานประเทศที่ประเทศไทยต้องเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจำนวน 3 ชิ้นรวมทั้ง Common Core Document และมีผลงานที่กำลังจะตีพิมพ์คือคำอธิบายกฎหมายอาญาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และรายงานเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกลุ่มประเทศ ASEAN ที่จัดทำโดย AICHR

อ่านประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/ronnakorn-bunmee/

Assistant Professor Dr Ronnakorn Bunmee
Associate Dean for Innovation and Development

Assistant Professor Dr Ronnakorn joined the Faculty of Law, Thammasat University, in 2008.  Having previously served as an Associate Dean for Student Affairs, since August 2019 he has assumed the position of the Associate Dean for Innovation and Development.  Ronnakorn held an LLD, an LLM (Criminal Law), and an LLB (Second Class Honours) from Thammasat University.  Also, he earned an LLM with merit (Human Rights Law) from the London School of Economics in 2014, during which he was awarded the UK Government’s Chevening Scholarship. He was admitted to the Thai Bar and licensed as a practising lawyer.

His areas of interests are Boundaries of criminal law, comparative criminal law, and the interplay between criminal law and human rights.  Among his publications in English are‘Preparatory Offences: a Challenge to Criminal Law Boundaries, Democracy and Human Rights Principles’ (2016) 2 Social Science Asia 3, 1-29 available online at http://bit.ly/2WvGSLH; ‘Criminalising Remote-Harm Conducts: Are They Wrongful?’ in Sahetapy E et al (eds), Tacking Financial Crimes (2017, Yogyakarta: Genta Publishing), 3-26;‘The criminal law as the ultima ratio: the principle that needs a qualification’ (2018) Nititham pračhak Surasak 60 pī, 230-254 available online at bit.ly/2XFCc7j.  He has drafted three national reports submitted to the UN human rights treaty bodies (the CAT Committee and the Human Right Committee), as well as, the Common Core Document.  His forthcoming publications in English are, inter alia, the Introduction to Thai Criminal Law and the AICHR Thematic Study on Legal Aid.