ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และเป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายอาญา ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับสาขาวิชากฎหมายอาญา กฎหมายการแพทย์ และชีวจริยศาสตร์ (ทางด้านการวิจัยในคน)  เป็นผู้บรรยายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าว ได้แก่ กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (น.110), กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (น.111), กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ (น.319) เป็นต้น รวมถึงวิชาในสาขาวิชาอื่น เช่น กฎหมายลักษณะละเมิด (น.201) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางซึ่งรับผิดชอบงานทางด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นหลัก  และเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 2 (สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ผลงานด้านวิชาการวิชาการ มีความสนใจใกนากรศึกษาการบริหารจัดการธนาคารชีวภาพ (biobank governance) โดยได้เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หัวข้อ Partnership and Biobank Governance และงานวิจัยภาษาไทยเรื่อง “ปัญหาความยินยอมในการเข้าร่วมธนาคารชีวภาพ”

อ่านประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/tarmphong-chobisara/

Assistant Professor Dr Tarmphong Chobisara
Assistant Dean for the Lampang Campus

Assistant Professor Dr Tarmphong Chobisara is a full-time lecture of the Faculty of Law, Thammasat University at the Lampang campus. He is also a member of the Centers of Civil Law and Criminal Law and Criminology. His interests are criminal law, medical law and bioethics (research in human). He teaches various course relating to his areas of interest, namely Criminal Law : General Principles (LA 110), Criminal Law: Offense (LA 111), Medical Laws and Forensic Medicine (LA 319) as well as courses in other areas than those of his interests such as Tort Law (LA 210). Currently, he is an Assistant Dean for the Lampang Campus. His main responsibilities are student affairs. He is a member of The Human Research Ethics Committee of Thammasat University No.2 (Social Sciences). He has been performing research into biobank governance. He wrote a PhD thesis titled “Partnership and Biobank Governance” and research (written in Thai) titled “The Problem regarding Consent to Biobanking”.