Shopping cart

close
close
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์

Assistant Professor Dr. Kamolvan Chiravisit

Profile

Education

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิชาว่าความของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 21
 • สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 57
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of California, Berkeley School of Law สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of California, Berkeley School of Law สหรัฐอเมริกา

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
 • กฎหมายลักษณะประกันภัย
 • กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

Courses Taught

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
 • กฎหมายลักษณะประกันภัย
 • กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
 • ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายมหาชน

 

หลักสูตร LL.M.

 • Comparative Competition Law

 

Publications

วิทยานิพนธ์

 • วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก International Trade aspects of the Competition Act of Thailand, University of California, Berkeley School of Law, 2010
 • วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท Specific Performance in International Sales of Goods: A Comparative Study of CISG, US, UK, Germany, Japan and Thailand, University of California, Berkeley School of Law, 2007

 

บทความ

 • 15 ปีที่ว่างเปล่ากับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, การปฏิรูปกฎหมายเอกชน: เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม, น.93 – 125 (กรุงเทพ: สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เม.ย. 2558)
 • ปัญหาความมีผลของการแสดงเจตนา กรณีผู้แสดงเจตนาตาย ตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถในภายหลัง, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3, น. 602 (กรุงเทพ: โครงการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ก.ย. 2557)
 • การ “ฮั้ว” เพื่อการส่งออก: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา, กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, หน้า 647 (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557) เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 5, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18 กรกฎาคม 2555

 

งานวิจัย

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย (Digitalisation for Thailand 4.0 : Technology Security and Law) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง และสำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับปฏิบัติการ ในโครงการ Training : Digital Law and Security เสนอต่อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560
 • โครงการศึกษาโครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลการแข่งขันที่เหมาะสมกับการหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence) เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560
 • หลักสูตรการฝึกอบรมกรอบแนวคิดพื้นฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Communications and Digital Economy: Conceptual framework and international practices) เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559
 • คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2558
 • ปัญหาความมีผลของการแสดงเจตนา กรณีผู้แสดงเจตนาตาย ตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถในภายหลัง เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554

 

ตำรา

 • แก้ไขเพิ่มเติม สุธีร์ ศุภนิตย์, หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)

Awards

Contact

 • ckamolva@tu.ac.th
Scroll To Top