Shopping cart

close
close
รองศาสตราจารย์ ดร.

มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล

Associate Professor Dr. Matalak Seramethakul

Profile

Education

 • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
 • Dipleme Etudes Approfondies (D.E.A.) (Droit international) Université de Toulouse I (Mention très honorable), ประเทศฝรั่งเศส
 • Docteur en droit สาขากฎหมายเอกชน (Droit Privé) ด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก Université de Toulouse I (Mention très honorable), ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

Courses Taught

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
 • กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
 • กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • กฎหมายลักษณะมรดก
 • กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา
 • ปัญหากฎหมายอาญา

Publications

หนังสือ

 • มาตาลักษณ์  ออรุ่งโรจน์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา .พิมพ์ครั้งที่ 3. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546)

 

บทความ

 • มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล (ออรุ่งโรจน์). ““เหตุสำคัญ” ตามมาตรา 1443… กับอิสระในทางเลือกของผู้หญิงไทย.” วารสารนิติศาสตร์. ฉบับที่ 2. ปีที่ 31.(มิถุนายน 2544)
 • มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล (ออรุ่งโรจน์). “การคุ้มครองเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศในประเทศฝรั่งเศส.” วารสารนิติศาสตร์. ฉบับที่ 3. ปีที่ 31.(กันยายน 2544)
 • มาตาลักษณ์  ออรุ่งโรจน์. “ขอบเขตความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา.” รวมบทความวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

 

ผลงานวิจัย

 • งานวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ….: ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกา อังกฤษ คานาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์และมาเลเซีย”, เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า, 2547, 95 หน้า.
 • รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของผู้พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศฝรั่งเศส. โครงการวิจัย เสริมหลักสูตรคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548, 70 หน้า.
 • โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก”เสนอต่อสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2549.
 • โครงการวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางเพศ     ระยะที่ 1, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2549, 193 หน้า.
 • โครงการวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางเพศ ระยะที่ 2, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2550, 180 หน้า.
 • โครงการวิจัยเรื่อง“การศึกษาการบังคับใช้กฎมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์” เสนอต่อ UN Inter-Agency Project on Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-Region, 2551.
 • โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการจัดให้มีสหวิชาชีพในการสอบปากคำเด็ก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ” เสนอต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม, 2551.
 • โครงการวิจัยเรื่อง “ร่างหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานสอบสวน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550” เสนอต่อสำนักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว, 2553
 • โครงการวิจัยเรื่อง “หลักกฎหมาย แนวคิดและความเหมาะสมเกี่ยวกับการกระทำโดยพลาด : ศึกษาจากรายงานการประชุมต้นร่างตั้งแต่ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาจนถึงปัจจุบัน” เสนอต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
 • โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ” เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554
 • โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เสนอต่อสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2556.
 • โครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร เสนอต่อสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
 • โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ เสนอต่อสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2561.
 • โครงการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี, 2562.

 

Awards

 • รางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล และคณะฯ)

Contact

ajanmata@yahoo.com

Scroll To Top