Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

Professor Dr. Nontawat Nawatrakulpisut

Profile

Education

 • น.บ. ธรรมศาสตร์
 • D.S.U. de Droit commercial (กฎหมายพาณิชย์) Université PANTHEON-ASSAS (Paris 2) ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de Droit des Affaires  (กฎหมายธุรกิจ) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
 • Docteur en droit (Spécialité Droit des Affaires)  (กฎหมายธุรกิจ) (Mention Très honorable avec félicitations) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายบริษัท
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • กฎหมายสิทธิมนุษยชน

Courses Taught

 • กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
 • กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา 2
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส

Publications

หนังสือ

 • คำอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า” กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556.
 • หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด” กรุงเทพฯ: วิญญูชน 2555.
 • ดร. ชาญชัย  แสวงศักดิ์, ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ, นายสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง” กรุงเทพฯ: นิติธรรม 2543.

 

งานวิจัย

 • ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540, เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, กรกฎาคม 2543.
 • การเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, สิงหาคม 2543.
 • การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศอังกฤษ, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กันยายน 2545.
 • ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า (Product Liability), เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กันยายน 2545.
 • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายฝรั่งเศส (Enquête publique), เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, มกราคม 2546.
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ, เสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, เมษายน 2546.
 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, กันยายน 2547.
 • ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย, เสนอต่อสถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กันยายน 2547.
 • โครงการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เสนอต่อสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , ธันวาคม 2547.
 • แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดินของไทย (Approaches to Reforming the Thai State Audit System), เสนอต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สิงหาคม 2550.
 • การทบทวนองค์ความรู้เพื่อรวบรวมและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค, กันยายน 2551.
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประเมินผลการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3, เสนอต่อสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน 2551.
 • การศึกษาและยกร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อศาลและการฟ้องคดีต่อศาล พ.ศ. …. , เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรกฎาคม 2553.
 • การจัดตั้งองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ….. , เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, กรกฎาคม 2553.
 • โครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายตรวจเงินแผ่นดิน, เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สิงหาคม  2554.
 • การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, พฤษภาคม 2555.
 • ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ตุลาคม 2555.
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกเชนด้วยกัน, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ตุลาคม 2555.

 

บทความภาษาไทย

 • การใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1, มีนาคม 2542, หน้า 93-110.
 • บรรเจิด  สิงคะเนติ, และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส”, วารสารรัฐธรรมนูญ   ปีที่ 1 เล่ม 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2542), หน้า 40-70.
 • การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับการคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม: กรณีศึกษาของฝรั่งเศส”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2542, หน้า 219 -236.
 • บรรเจิด  สิงคะเนติ,  พิชิตพล  ศรียานนท์,  และสมศักดิ์  นวตระกูลพิสุทธิ์,  “สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายฝรั่งเศส เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา”, วารสารกฎหมายปกครองเล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541), หน้า 82-115.
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศสว่าด้วยบริษัทที่ประสบปัญหาการเงิน”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3, กันยายน 2542, หน้า 491 -521.
 • การใช้ประโยชน์ซึ่งระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการดักฟังข้อมูลทางโทรศัพท์ตามกฎหมาย ฝรั่งเศส”, นิติสยามปริทัศน์’43 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้า 147 -162.
 • การโอนหนี้ทางการค้ากับสัญญาแฟ็กเตอริงตามกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2543, หน้า 743 -779.
 • บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวตามกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2544, หน้า 384 -398.
 • หุ้นที่ให้สิทธิในการรับเงินปันผลในลำดับแรกแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง”, วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2544, หน้า 101 -132.
 • ความเสี่ยงภัยอันเกิดจากพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่บกพร่อง”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2544, หน้า 822 -857.
 • หุ้นบุริมสิทธิและสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารกฎหมายปกครอง  เล่ม 20 ตอน 3, หน้า 90-111.
 • ข้อความคิดเกี่ยวกับ Corporate Governance ในกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทของไทย”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 เล่มที่ 4, ธันวาคม 2545, หน้า 824-848.
 •  “บริษัทมหาชนตามโครงสร้างแบบคานอำนาจตามกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 33 เล่มที่ 1, มีนาคม 2546, หน้า 127-151.
 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย”, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 1 ฉบับที่ 18, 16 ธันวาคม 2546, หน้า 51-52.
 • ร่างกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยกับผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2546, หน้า 679-706.
 • พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ. ศ. 2551: หลักการและสาระสำคัญ”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1, มีนาคม 2551, หน้า 190-196.
 • อำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นและการกำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อการควบคุมการใช้อำนาจ: กรณีศึกษากฎหมายบริษัทของประเทศฝรั่งเศส (ตอนที่หนึ่ง)”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2551, หน้า 214-255.
 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551: กฎหมาย “วิธีสบัญญัติ” ที่บัญญัติ “เกินกรอบ” ของหลักกฎหมาย “สารบัญญัติ””, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 6 ฉบับที่ 99, กันยายน 2551, หน้า 44-61.
 • วิเคราะห์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรณีศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กรตามกฎหมาย”, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 6 ฉบับที่ 102, ธันวาคม 2551, หน้า 22-33.
 • ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ. ศ. 2551”, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 6 ฉบับที่ 103, มกราคม 2551, หน้า 4-17.
 • อำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นและการกำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อการควบคุมการใช้อำนาจ: กรณีศึกษากฎหมายบริษัทของประเทศฝรั่งเศส (ตอนที่สอง)”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2, กันยายน 2551, หน้า 405-463.
 • วิเคราะห์คำพิพากษาศาลแพ่งคดีผู้บริโภค ที่ ผบ. 644/2551: บทพิสูจน์ “ความรวดเร็ว” ของกระบวนพิจารณาคดี และ “ความรอบคอบและรัดกุม” ของการทำคำพิพากษาของศาล”, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 6 ฉบับที่ 105, มีนาคม 2552, หน้า 38-51.
 • องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” กับ “ข้อพิจารณา” เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กรและการดำเนินการขององค์กรอัน (อาจ) เกิดขึ้นจากกระบวนการสรรหากรรมการ”, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 7 ฉบับที่ 108, มิถุนายน 2552, หน้า 16-34.
 • อำนาจควบคุมบริษัท” ของ “คนต่างด้าว” กับกฎหมายไทยในปัจจุบัน: “ช่องว่างที่ยัง (ต้อง) รอการแก้ไขปรับปรุง”, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 7 ฉบับที่ 109, กรกฎาคม 2552, หน้า 18-34.
 • ความรับผิดของผู้ให้บริการทางการแพทย์และคลินิกรักษาผิวพรรณ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551”, วารสาร รพี 2552, สิงหาคม 2552, หน้า 63-81.
 • บทวิเคราะห์ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการมีผลใช้บังคับของบทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”, วารสารกฎหมายใหม่ (Law Digest) ปีที่ 7 ฉบับที่ 111, กันยายน 2552, หน้า 33-50.
 • ความรับผิดของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย รถยนต์ใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค: “Product Liability Law” V.S. “Lemon Law””, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2553, หน้า 276-305.
 • ““บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. ….”: ร่างกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแร่หรือเพื่อ การร่วมมือ (กัน)ระหว่างองค์กรของรัฐและนายทุนธุรกิจ (?)”, รัฐสภาสาร, ปีที่ 48 ฉบับที่ 9, กันยายน 2553, หน้า 7-44.
 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551: ผลการใช้บังคับที่ สวนทางกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ (?)”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2553, หน้า 741-768.
 • ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ….”: หลักการ ดีแต่เนื้อหาสาระยังต้อง ปรับปรุง””, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1, มีนาคม 2554, หน้า 43-75.
 • การดำเนินคดีแบบกลุ่ม”: ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ของไทย และบทบาท ใหม่ของศาล วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2554, หน้า 287-320.
 • ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ….”: หลักการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ในเชิงระบบโดยมิได้มุ่งโทษตัวบุคคล”, นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเกิดปีที่ 80 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 274-285.
 • ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551”, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 41 ฉบับที่ 1, มีนาคม 2555, หน้า 67-91.
 • ร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ (ฉบับใหม่) กับการรับรองและส่งเสริม สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2555, หน้า 685-712.

 

บทความภาษาต่างประเทศ

 • « La protection des données personnelles dans le secteur privé en droit positif thaïlandais », วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2547, หน้า 598-612.
 • « La protection des consommateurs en droit positif thaïlandais: la protection tant dans le « contenu » que dans la « procédure » »Revue de la Recherche Juridique, Droit prospectif, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011-1, n° 136ème, p. 255-260.
 • « La « Class Action »: S’agit-il d’une mesure « convaincante » pour protéger les droits des consommateurs en Thaïlande? », Revue de la Recherche Juridique, Droit prospectif, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011-4, n° 139ème, p. 2149-2155.

Awards

Contact

tainnawa@hotmail.com

Scroll To Top