Shopping cart

close
close
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาวตรี สุขศรี

Assistant Professor Sawatree Suksri

Profile

Education

 • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท.
 • น.ม. สาขากฎหมายอาญา ธรรมศาสตร์
 • LL.M. Ludwig-Maximilians Universität Mönchen, Germany

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายว่าด้วย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์/ไซเบอร์
 • กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กฎหมายสื่อสารมวลชน

Courses Taught

 • กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
 • กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

Publications

บทความ

 • สาวตรี สุขศรี, “สถานภาพชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย”, หนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
 • พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร / สาวตรี สุขศรี, “สถานภาพของบุคคลทีเกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2542), หน้า 141-152
 • สาวตรี สุขศรี, “ความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตทางทะเบียนและบัตร”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2543), หน้า 261-279
 • สาวตรี สุขศรี, “การศึกษากฎหมายไทยเหมาะสมแล้วหรือไม่ในปัจจุบัน”, หนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543, หน้า 111-121.
 • สาวตรี สุขศรี, “การคุ้มครองความปลอดภัยของพยานบุคคลในคดีอาญา”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2544), หน้า 690-713
 • สาวตรี สุขศรี, “หมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ต: กรณีบงกช คงมาลัย”, วารสารข่าวกฎหมาย, ปีที่ 35 (กันยายน 2547), หน้า 28-42
 • สาวตรี สุขศรี, “วิวัฒนาการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร: อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในทางกฎหมาย”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2552), หน้า 189-208
 • สาวตรี สุขศรี, “กฎหมายไทยกับเสรีภาพสื่อสารมวลชน”, หนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
 • สาวตรี สุขศรี, “การแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการรับผิด : กรณีการสลายการชุมนุม เม.ย – พ.ค. 53”, วารสารฟ้าเดียวกัน, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม –ธันวาคม 2553
 • สาวตรี สุขศรี, “2553 ยุคมืดแห่งการใช้กฎหมาย ยุคสมัยแห่งการคุกคาม สื่อ”, หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์, 2553
 • สาวตรี สุขศรี, “จะทำอย่างไรกับลัทธิล่าแม่มดใหม่ใน ค.ศ. 2010”, หนังสือพิมพ์ประชาไท ออนไลน์, 2553
 • สาวตรี สุขศรี, “บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ… (ฉบับเผยแพร่ วันที่ 20 มิถุนายน 2554)”, วารสารเทคโนโลยีโทรคมนาคม กสทช. 2554
 • สาวตรี สุขศรี, “ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)”, หนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
 • สาวตรี สุขศรี, “ถอดบทเรียนจากคาพิพากษายกฟ้องคดี 112 (คดีสุรภักดิ์)”, หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์, 2555
 • สาวตรี สุขศรี, “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตตามกฎหมายอาญาเยอรมัน”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2556), หน้า 499-532
 • Sawatree SUKSRI, “Freedom on the net 2013: a Global Assessment of Internet and Digital Media (Thailand)” in : full report of “Freedom House” (an independent watchdog organization dedicated to the expansion of freedom around the world), p. 690 – 706.
 • สาวตรี สุขศรี, “ฎีกาวิเคราะห์: คาพิพากษาฎีกาที่ 6374/2556 พระมหากษัตริย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 112”, วารสารนิติศาสตร์, ปี ที่ 43 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2557), หน้า 220-231
 • สาวตรี สุขศรี, “บทเรียนจากการฟ้องคดีบริษัทยาสูบในสหรัฐอเมริกาสู่กฎหมายและ มาตรการควบคุมยาสูบในประเทศไทย”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2557), หน้า 564-601
 • สาวตรี สุขศรี, “ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คุ้มครองพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ?, วารสารฟ้าเดียวกัน, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2557, หน้า 130-146
 • สาวตรี สุขศรี, “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ: รัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นจริงหรือ?”, มติชนสุดสัปดาห์, 14 กุมภาพันธ์
 • สาวตรี สุขศรี, “BDSM Contract: ค่าบังคับแห่งสัญญาในทางแพ่งกับหลักความยินยอมไม่เป็นความผิดในทางอาญา”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2558), หน้า 415-442.
 • สาวตรี สุขศรี, “กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”, หนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558, หน้า 13-35
 • สาวตรี สุขศรี, “นโยบาย Single Internet Gateway เพื่อรัฐ เพื่อประชาชนหรือเพื่อใคร?”, หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์, 2558
 • สาวตรี สุขศรี, “ข้อสังเกตบางประการต่อคาพิพากษาคดีสมยศ พฤกษาเกษมสุขนับแต่ศาลชั้นต้นถึงชั้นฎีกา”, หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์, 2560
 • สาวตรี สุขศรี, “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์/ไซเบอร์กับทฤษฎีอาชญาวิทยา”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2560), หน้า 415-432

 

ผลงานวิจัย

 •  “โครงการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศในรูปแบบองค์การมหาชน” (ผู้วิจัยในคณะวิจัย ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์), เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • “โครงการศึกษาสัญญาอนุญาต และสัญญาร่วมการงานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย” (ผู้วิจัยในคณะวิจัย รศ.ดร.อานาจ วงบัณฑิต), เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา ทศท.
 •  “โครงการวิจัย ผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐไทย ที่มีต่อการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความเห็นของประชาชน ภายใต้สังคมข้อมูล ข่าวสารแบบใหม่” (ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ), เสนอ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • “โครงการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับยาสูบฯ โครงการที่ ๒: จัดระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535” (ผู้วิจัย และจัดระดมความคิดเห็น), เสนอ สำนัก ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • “โครงการศึกษาแนวทางการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดย รัฐอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544: กรณีศึกษาองค์กรศาลเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา” (ผู้วิจัยในคณะวิจัย รศ.ณรงค์ ใจหาญ), เสนอต่อ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 •  “โครงการวิจัยหัวข้อ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์: ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของ รัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” (ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ), มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอชียตะวันออกเฉียงใต้
 • “โครงการสำรวจกฎหมายควบคุมยาสูบ: การฟ้องคดียาสูบและคำพิพากษาคดีในต่างประเทศ (Tobacco Litigation) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการคุ้มครองและ เยียวยาสุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหรี่ ผ่านการฟ้องคดีบริษัทหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ยาสูบในประเทศไทย” (ผู้วิจัย), เสนอ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 •  “โครงการพัฒนากฎหมายและประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรฐานสากล” (ผู้วิจัยในคณะวิจัย รศ.ณรงค์ ใจหาญ), เสนอต่อ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 •  “โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550” (ผู้วิจัยใน คณะวิจัย ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์), เสนอต่อสาหนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

Awards

Contact

psawatree@yahoo.com

Scroll To Top