Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

Professor Dr. Surasak Likasitwatanakul

Profile

 • อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

 • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • น.บ.ท.
 • น.ม. ธรรมศาสตร์
 • D.E.A.(Sciences Criminelles) L’Université des Sciences Sociales de Toulouse  ประเทศฝรั่งเศส
 • Doctorat en droit (Mention Très Honorable) L’ Université des
  Sciences Sociale de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

Courses Taught

 • กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
 • กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส
 • เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส
 • กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ

Publications

หนังสือ

 • ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
 • ร.แลงกาต์ กับไทยศึกษา:รวมบทความแปลและบทความศึกษาผลงาน
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
 • ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรื่องมาตรา
 • คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา
 • บันทึกของ นายยอร์ช  ปาดูซ์  (Georges  PADOUX)  ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา รศ. 127, (แปลและเรียบเรียง)
 • ความรับผิดของผู้บริหารกิจการทางแพ่งและทางอาญา
 • ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา,(รวบรวมโดย ผศ.ดิเรก ควรสมาคม)
 • คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 21)  พ.ศ. 2547

งานวิจัย

 • วิจัยเรื่อง “ ความยินยอมของผู้เสียหาย:ศึกษากรณีปลูกถ่ายอวัยวะ” เสนอต่อ  คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2534
 • วิจัยเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา  จำเลย  และ ผู้ต้องขัง ในประเทศไทย” เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา โดยร่วมกับ รศ.ณรงค์  ใจหาญ  และคณะ, พ.ศ. 2540
 • วิจัยเรื่อง  “การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน ยุติธรรมทางอาญา” เสนอต่อ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ในโครงการพัฒนางานวิจัยชุด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมใน
 •  ศตวรรษหน้า, พ.ศ. 2543
 • วิจัยเรื่อง  “กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐาน  และพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” เสนอต่อ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม, พ.ศ. 2547
 • วิจัยเรื่อง  “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เสนอต่อ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม ,พ.ศ.2550
 • วิจัยเรื่อง  “โครงการวิจัยเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสำหรับประเทศไทย” เสนอต่อ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.2551
 • รายงานวิจัย “ La  Protection des Droits de l’homme dans la procédure pénale en Thaïlande” ใน โครงการวิจัยเรื่อง  Les  Juridictions  et  la Protection des libertés (au Cambodge en  France et  Thaïlande), Prof.Jean-Marie CROUZATIER หัวหน้าโครงการ, จัดพิมพ์โดย  Presse de l’Université des Sciences Sociales  de Toulouse, 1995

บทความ

 • เรื่อง “La Responsabilité Pénale des Personnes Morales en Droit Thaï” (ภาษาฝรั่งเศส)(หน้า 99-105) ใน L’adaptation des Systèmes Juridiques Thaïlandais et Français à la Mondialisation, Sous la Direction de Gilbert ORSONI et Alexis BUGADA, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles
 • เรื่อง  “Cent ans de relations juridiques franco-thaÏes ” (ภาษาฝรั่งเศส)/”100 ปีความร่วมมือทางด้านกฎหมายไทย-ฝรั่งเศส” ใน La ThaÏlande: continuité du partenariat avec la France:Actes du colloque tenu en Sorbonne le 18 septembre 2006 Publié par le Ministère de la Culture / หนังสือ สืบสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส: รวมบทความสัมมนาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยปารีส IV (ซอร์บอนน์) 18 กันยายน 2549 กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์,หน้า 127-141(ภาษาฝรั่งเศส) และ หน้า 363-383(ภาษาไทย)
 • เรื่อง “หลักความขัดแย้งกันในบทบาทหน้าที่” ใน ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ในโอกาส 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร 7 พฤษภาคม 2552,หน้า 184-213
 • เรื่อง “การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ในวารสารบทบัณฑิตย์  เล่ม 64  ตอน 3 (ก.ย.2551),หน้า 12-59
 • เรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล:ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  38  ฉบับที่  1  มีนาคม  2552,หน้า 71-105 และ ใน วารสารวิชาการ รพี’52 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว,หน้า 85-115
 • เรื่อง “ความโปร่งใส และการตรวจสอบกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540” ในวารสารบทบัณฑิตย์  เล่ม 54  ตอน 4 (ธ.ค.2541),หน้า 56-80
 • บทความเรื่อง  “การดักฟังทางโทรศัพท์” ในรพีสาร ปีที่ 4  ฉบับที่ 14 (ม.ค.-มี.ค. 2539) ,หน้า 34-48
 • เรื่อง  “กระบวนยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย:ปัญหาและข้อเสนอแนะบางประการ” ในวารสารดุลพาห  ปีที่ 43  เล่มที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2539),หน้า 3-12
 • เรื่อง  “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจำเลยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย” ในหนังสือ รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แต่  ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม  จัดพิมพ์โดย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2538
 • เรื่อง  “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกาที่  3446/2537 เรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  25  ฉบับที่  2  มิถุนายน  2538,หน้า 260-272
 • บทความแนะนำหนังสือ “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  24  ฉบับที่  2  มิถุนายน  2538
 • เรื่อง  “ความรับผิดทางอาญของนิติบุคคล  :  การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบทางนิติวิธีในประเทศซีวิลลอว์  และคอมมอนลอว์” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  25  ฉบับที่  4  ธันวาคม  2538,หน้า 684-707
 • บทความแนะนำหนังสือ  “ประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับอ้างอิง  ของรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  24  ฉบับที่  3  กันยายน  2537
 • บทความแนะนำหนังสือ  “กฎหมายอาญา ภาค 1 ของ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  24  ฉบับที่  4  ธันวาคม  2537
 • เรื่อง  “หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา”  (PRINCIPLE  DE  LA LEGALITE  CRIMINELLE)  ในรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ  84  ปี  ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์  จัดพิมพ์โดย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2536
 • เรื่อง  “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  23  ฉบับที่  3  กันยายน  2536  และ ในวารสารอัยการ ปีที่ 19  ฉบับที่ 221, ก.ค. 2539, หน้า 35-57
 • เรื่อง  “ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกับการควบคุมกฎหมายอาญามิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” ในรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ  80  ปี  ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม  จัดพิมพ์โดย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2535
 • บทความเรื่อง  “ข้อถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับเหตุยกเว้นโทษ” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  22  ฉบับที่  1  มีนาคม  2534
 • เรื่อง  “ความยินยอมในการปลูกถ่ายอวัยวะ:ปัญหาทางกฎหมายและทางแก้ไข” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  21  ฉบับที่  4  ธันวาคม  2534
 • เรื่อง  “กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ 20  ฉบับที่  3  กันยายน  2533
 • เรื่อง  “การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้แน่แท้ตามกฎหมายฝรั่งเศส” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ 19  ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2532  หน้า 50 – 58
 • เรื่อง  “บันทึกของนายยอร์ช  ปาดูซ์  (G.PADOUX)  เกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา  รศ. 127” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ 18  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2531  หน้า 1– 38
 • เรื่อง  “การกระทำโดยจำเป็น  :  เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมายฝรั่งเศส” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ 17 ฉบับ 3  พ.ศ.2530 หน้า 143– 153
 • เรื่อง  “ฎีกาวิเคราะห์ : สิทธิดูแลครอบงำการจัดการของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ 14  ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2527
 • เรื่อง  “ฎีกาวิเคราะห์  :  คดีสำหรับนักเล่นหุ้น” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  13  ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2526
 • เรื่อง  “ฎีกาวิเคราะห์ : ชาย (หญิง) แมงดา” ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ 13  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2526

Awards

Contact

surasakl@tu.ac.th

Scroll To Top