ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนักศึกษาศูนย์รังสิต รหัส 61 ที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย และ น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป แต่ละกลุ่มบรรยาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2561 โดยสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ในหลักสูตรก่อน ๆ ในภาค 1 เทอม 1 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะได้เรียนวิชากฎหมายเพียงวิชาเดียว คือวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย แต่สำหรับหลักสูตร 2561 มีวิชากฎหมายที่ต้องเรียนสองวิชา คือนอกจากวิชา น.100 แล้ว ยังมีวิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ การวัดผลที่จากเมื่อก่อนจะเป็นการวัดผลปลายภาค 5 ข้อ 100 คะแนน แต่สำหรับหลักสูตร 2561 จะต้องมีการวัดผลทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมถึงอาจมีการวัดผลรูปแบบอื่น ๆ อย่างเช่น ในวิชา น.100 มีการวัดผลรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (take home exam) นอกจากนี้ หลักสูตร 2561 ไม่มีการสอบแก้ตัว หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้า

เราจะพาคุณไปพูดคุยกับนักศึกษารหัส 61 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มบรรยาย (Section) ของวิชา น.100 และ น.110 ถึงความรู้สึกและข้อแนะนำในการศึกษาวิชาดังกล่าว ติดตามได้เร็ว ๆ นี้

(ในภาพจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

  • นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ ได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.110 กลุ่มบรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ รศ.ดร.ปกป้อง สัมมนาโดยอ.เพียรรัตน์ (86 คะแนน)
  • นายภูวดล สุวสุนทรีย์ ได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 กลุ่มบรรยาย ศ.ดร.วิจิตรา สัมมนาโดยศ.ดร.วิจิตรา (87 คะแนน)
  • นายณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู ได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 กลุ่มบรรยาย รศ.ดร.สมเกียรติ สัมมนาโดยอ.เพียรรัตน์ (85 คะแนน)
  • นางสาวอัครชาภา ชลสุวรรณ ได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 กลุ่มบรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สัมมนาโดยอ.สหรัฐ (91 คะแนน)
  • นางสาวยอปัทม์ ยินเจริญ ได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ สัมมนาโดยอ.สหรัฐ (96 คะแนน)
  • นางสาวมาลินี นุตภิบาล ได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.110 กลุ่มบรรยาย ศ.ดร.ทวีเกียรติ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ อ.คงสัจจา สัมมนาโดยอ.เพียรรัตน์ (85 คะแนน)

ถ่ายภาพ Pump
แต่งภาพ สุธีร์ เจริญต้นภูบาล
เรียบเรียง KK