EP.52: [คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กับแนวทางการเรียนวิชาบังคับปี 2 เทอม 2 แบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ในภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ในช่วงครึ่งเทอมหลังของภาค 2/2562 (ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) คณะนิติศาตร์ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลังจากสอบกลางภาคเสร็จเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และในเทอมนี้ คณะนิติศาสตร์ก็ต้องจัดการเรียนการสอนออนไล์อีกครั้งด้วยเหตุผลเดียวกัน วันนี้เราจะไปพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาที่ศึกษาวิชาบังคับปี 2 เทอม 2 ถึงแนวทางและเทคนิคในการเรียนวิชาต่าง ๆ วมถึงการปรับตัวสำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่กำลังศึกษาวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานี้

Share