ประกาศ

แบบประเมินผลการฝึกงาน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน และ/หรือนักศึกษาที่ศึกษาวิชา น.385 หรือวิชา น.471 สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินผลการฝึกงาน เพื่อนำส่งให้หน่วยงานได้ที่