ประกาศ

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

📢📢ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและรายใหม่ภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องและกระจายออกไปอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานและสถานประกอบการรับนักศึกษาเพื่อฝึกงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หน่วยงานและสถานประกอบการบางแห่งที่รับนักศึกษาฝึกงานได้แจ้งขอยกเลิกไม่รับนักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษานี้ ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยและเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
 
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดหาและจัดสรรสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยขอแจ้งแก่นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรสถานที่ฝึกงานแล้ว รายละเอียดดังนี้
 
1. สำหรับนักศึกษาที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการได้แจ้งยกเลิกการฝึกงาน (ดูรายละเอียดในข้อ 3) นักศึกษาอาจดำเนินการหาสถานที่ฝึกงานใหม่ด้วยตนเองได้ โดยหากนักศึกษาไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานใหม่ได้ ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดการอบรมและมอบหมายงานให้นักศึกษาทำเพื่อทดแทนการฝึกงาน โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง
 
2. นักศึกษาที่ยังสามารถฝึกงาน ณ หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ได้รับการจัดสรรได้ จะไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมที่ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดขึ้นเพื่อทดแทนการฝึกงานได้
 
3. หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่แจ้งยกเลิกไม่รับนักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษานี้ และเลขทะเบียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
 
3.1 บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101680871
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101615448
 
3.2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101611223
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101611272
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610720
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610159
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681051
 
หากมีหน่วยงานหรือสถานประกอบการอื่น ๆ แจ้งยกเลิกการรับเข้าฝึกงานเพิ่มเติม ศูนย์นิติศาสตร์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในโอกาสต่อไป
 
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564