ประกาศ

ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

📌ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

📆วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
📲ทางระบบ Cisco Webex Meetings

🕐ลำดับในการสัมภาษณ์

 • เวลา 9.30 น.ภาณุพิชญ์ ตันติผาติ
 • เวลา 9.40 น.พัฒน์ยศ คำเจริญ
 • เวลา 9.50 น.วิริยะ ก้องศิริวงศ์
 • เวลา 10.00 น.จิณห์นิภา หงษ์อุดม
 • เวลา 10.10 น.ณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู
 • เวลา 10.20 น.กัญญาวีร์ กลั่นนุรักษ์
 • เวลา 10.30 น.กรรวี จันทร์โฉม
 • เวลา 10.40 น.เพรียบพล พงศะบุตร
 • เวลา 10.50 น.โสภณวิชญ์ พลเวียง
 • เวลา 11.00 น.เพียงพอ พวงเสรีกุล
 • เวลา 11.10 น.กัลยพร บุตรโพธิ์
 • เวลา 11.20 น. นัฐกานต์ เพ็ชรบูรณ์

📌รายละเอียดอื่น ๆ

 • ผู้สมัครจะได้รับแจ้งลิงก์ในการเข้าระบบทางอีเมลที่สมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.
 • ให้ผู้สมัครเข้ามาในระบบตามเวลาที่กำหนดไว้ (อย่าเข้าก่อนเวลา)
 • ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อในตารางสัมภาษณ์ หรือไม่ได้รับอีเมล หรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ที่ korrasut@tu.ac.th