ประกาศ

ประกาศข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) รอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) รอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564