โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ เดิมเป็นกิจกรรมของนักศึกษาในนามชมรม “นิติศึกษา” ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ชมรมนิติศึกษาถูกยกเลิกไป แต่ต่อมา ทางคณะนิติศาสตร์เห็นกิจกรรมของชมรมนิติศึกษาเดิมเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ สังคมส่วนรวม จึงจัดต้ังโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร่ขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2521

โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ในระยะแรกอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมวิชาชีพของคณะนิติศาสตร์ ต่อมาคณะนิติศาสตร์เห็นว่าควรมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบงานด้านบริการสังคมให้เป็นกิจจะลักษณะ จึงได้จัดตั้งศูนย์นิติศาสตร์เพื่อ
มาทําหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งการควบคุมดูแลโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์อีกด้วย
ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1. เผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
 • 2. ฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย
 • 3. อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
 • 4. ศึกษาวิจัยปัญหากฎหมายกับสังคม

ปัจจุบันสํานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของศูนย์นิติศาสตร์มีสํานักงาน 2 แห่ง คือ

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท์าพระจันทร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ในปัจจุบันศูนย์นิติศาสตร์มีบริการทางกฎหมายสําหรับประชาชนที่สําคัญอยู่ 3 ด้าน คือ

1. ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในชนบท การเผยแพร่จัดทําในรูปแบบการอบรมกฎหมายระยะสั้นให้แก่ผู้นําท้องถิ่น และจัดทําหนังสือกฎหมายแจกจ่ายให้ประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมาย และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจอีกด้วย

2. ด้านการช่วยเหลือประชาชนทางด้านอรรถคดีในด้านนี้ศูนย์นิติศาสตร์ ได้จัดตั้งสํานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต โดยในกรณีที่เกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นแล้ว ทางสํานักงานจะ
จัดทนายความเข้าช่วยเหลือว่าความให้โดยไม่คิดค่าจ้างทนายความ โดยการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • 2.1 เป็นผู้มีฐานะยากจนไม่สามารถว่าจ้างทนายความเข้าต่อสู้คดีในชั้นศาลได้
 • 2.2 เป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาท
 • 2.3 ไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิด
 • 2.4 ไม่เป็นคดีเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว เว้นแต้คดีที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู
 • 2.5 รูปคดีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงมีทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้

3. ด้านการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย ในด้านนี้ทางสํานักงานได้จัดให้มีทนายความและนิติกรในการให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน หากผู้ใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านกฎหมาย สามารถขอรับคําปรึกษาทางกฎหมายจากสํานักงานได้

ศูนย์นิติศาสตร์มีภารกิจเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอยู่ 4 ประการ คือ

1. การจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court Competition) ทั้งรอบภายในคณะนิติศาสตร์ และระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ตลอดจนศิลปวิทยาการอื่นที่เกี่ยวข้องและวาทศิลป์มาใช้ในการแข่งขันก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในวิชาชีพกฎหมาย โดยในรอบภายใน ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดการแข่งขันเพื่อคัดสรรนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าแข่งขันในรอบระดับประเทศ ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์เป็นผู้จัดการแข่งขันร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

2. โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายในอนาคต โดยศูนย์นิติศาสตร์ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้นักศึกษาไปฝึกงานกับหน่วยงานเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ศูนย์นิติศาสตร์ยังได้ไปนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงานในทุกปี เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเห็นของนักศึกษาในรุ่นก่อนสำหรับเป็นข้อมูลให้นักศึกษาในรุ่นถัดไปพิจารณาว่าตนมีความเหมาะสมในการไปฝึกงานกับหน่วยงานใด

3. โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา เป็นโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาตว่าความทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ฝึกอบรม ได้แก่ ที่ปรึกษา ทนายความ และนิติกรศูนย์นิติศาสตร์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานทางวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก

4. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการให้บริการทางกฎหมายสำหรับประชาชน โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านอรรถคดีได้ให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเพื่อร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นและเสนอประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดี เพื่อฝึกให้นักศึกษานำเอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้กับคดีความที่เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ในการจัดโครงการอื่นๆ ทั้งด้านการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและการจัดสัมมนาวิชาการก็ให้นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายกับทนายความ นิติกร รวมถึงการคิดวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจในสังคมเพื่อจัดสัมมนาหรือเสวนาทางวิชาการ


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นิติศาสตร์ในปัจจุบัน
อ่านประวัติบุคลกรศูนย์นิติศาสตร์ ได้ที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเว็บไซต์ ศูนย์นิติศาสตร์