ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 : (7) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 : (7) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ศูนย์นิติศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย และฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย

นอกจากภารกิจภายในของศูนย์นิติศาสตร์ฯ แล้ว ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการดังนี้

(1) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ศูนย์นิติศาสตร์ฯ “มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์” ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และอบรมทักษะที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ อาทิ

  • หัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” โดยอาจารย์กิตติภพ วังคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์
  • หัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” โดยคุณณัฐ จินตพิทักษ์กุล ทนายความศูนย์นิติศาสตร์
  • หัวข้อ “การให้คำปรึกษาคดีอาญา” โดยคุณณัฐพงศ์ รงค์ทอง นิติกรศูนย์นิติศาสตร์
  • หัวข้อ “การให้คำปรึกษาคดีแพ่ง” วิทยากรโดยคุณพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์
  • หัวข้อ “การดำเนินคดีแรงงาน” โดยอาจารย์ศุภวิช ศิริกาญจน
  • เป็นต้น

จากนั้นได้มีการดำเนินโครงการตั้งแต่สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/debt-support-project-2/

(2) การสนับสนุนภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ได้รับรับสมัครอาสาสมัครผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือกำลังศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยเป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป เพื่อเป็นผู้ช่วยทนายความกรณีภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการโควิด 19 ที่ผิดพลาดของรัฐบาล ในการฟ้องร้องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา