สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา” จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings (สัมมนาวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของการเรียนวิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กลุ่มผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง)

Share