ข่าวสารและกิจกรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร Med TU Plus เรียน 7 ปี ได้ 2 ปริญญา

รศ. นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ. และ รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร Med TU Plus เรียน 7 ปี ได้ 2 ปริญญา (ปริญญาตรี “แพทยศาสตร์บัณฑิต”, ปริญญาโท “กฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ” หรือ “การบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ”)

สามารถรับชมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร Med TU Plus ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=nL0__sHs6yc