ประกาศ

ขอเชิญนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการหัวข้อ The Thai Constitutional Court: Recent Jurisprudence and Controversies”

วารสาร Thai Legal Studies ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการหัวข้อ The Thai Constitutional Court: Recent Jurisprudence and Controversies” บทความของท่านอาจได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Legal Studies ฉบับพิเศษ (special issue) เดือนธันวาคม 2565 ที่ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นการเฉพาะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tls.law.tu.ac.th/call-for-papers-the-thai…/