ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

ศูนย์นิติศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย และฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย โดยในปี 2564 ศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสัมมนา/เสวนาวิชาการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-1/

(2) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-2/

(3) การให้คำปรึกษากฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางคดี ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-3/

(4) โครงการอบรมทักษะการปฎิบัติงานทางกฎหมาย (Legal Practice Workshop) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-4/

(5) โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-5/

(6) โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-6/

(7) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-7/