ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กับแนวทางการเรียนวิชาบังคับปี 2 เทอม 2 แบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ในภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (ตอนที่ 2)

ในช่วงครึ่งเทอมหลังของภาค 2/2562 (ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) คณะนิติศาตร์ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลังจากสอบกลางภาคเสร็จเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และในเทอมนี้ คณะนิติศาสตร์ก็ต้องจัดการเรียนการสอนออนไล์อีกครั้งด้วยเหตุผลเดียวกัน วันนี้เราจะไปพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาที่ศึกษาวิชาบังคับปี 2 เทอม 2 ถึงแนวทางและเทคนิคในการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปรับตัวสำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานี้

🙂🙂🙂🙂🙂

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่

(1) คุยกับสุธินี รักทอง กับแนวทางการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 (กลุ่ม ศ.ดร.บุญศรี, ผศ.ดร.ปริญญา) อ่านได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/talkwithlawstudents-ep51-1/

(2) คุยวิริยะ ก้องศิริวงศ์ กับแนวทางการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 (กลุ่ม ศ.ดร.สมคิด, ผศ.ดร.นพดล) อ่านได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/talkwithlawstudents-ep51-2/

(3) คุยกับภวินท์ กอบสิริโชคดิล กับแนวทางการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 (กลุ่ม ศ.ดร.วรเจตน์, ผศ.ดร.ฐากูร) อ่านได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/talkwithlawstudents-ep51-3/

(4) คุยกับจิรภัทร ชนะสิทธิ์ กับแนวทางการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 (กลุ่ม ศ.ดร.วรเจตน์, ผศ.ดร.ฐากูร) อ่านได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/talkwithlawstudents-ep51-4/

🙂🙂🙂🙂🙂🙂

ภาพ สุธินี / วิริยะ / ภวินท์ / จิรภัทร
เรียบเรียง KK