Uncategorized

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท”

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท” ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้นำเสนอ ได้แก่ ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจารณ์ ได้แก่ ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรอบของการศึกษา คือ (1) หลักการฟ้องคดีแทนบริษัทดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่ และควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาในทิศทางใด (2) กฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัทเฉพาะกรณีบริษัทจำกัด ข้อพิจารณาหลัก มี 3 ประเด็น...

Read more

Uncategorized

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ของคณะผู้แทนจาก Faculty of Law, Univeritas Jambi

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนจาก Faculty of Law, Univeritas Jambi ประเทศอินโดนีเซีย ได้มาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงนามความตกลงร่วมกันทางวิชาการ โดยมีศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และศ.ณรงค์ ใจหาญ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Law, Universitas Jambi Dr. Helmi, S.H., M.H. (คณบดีคณะนิติศาสตร์ Universitas Jambi) Hafrida, S.H.,...

Read more

Uncategorized

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ปี 2561

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ อันดับที่ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนน 62.5 คะแนน - นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ - นายประวัติศาสตร์ ใหญ่สมพงษ์ อันดับที่ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 61 คะแนน - นายวรุตม์ สุขใส - นายสรัล อร่ามรัศมีกุล อันดับที่ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

Read more

Uncategorized

ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 11 ฉบับที่ 13

1.หน้าปกและสารบัญ 2.กฎหมายประกันภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3.การจำนองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อตามร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 4.ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศสวีเดน

Read more

Uncategorized

เทปบันทึกภาพสัมมนาวิชาการ รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2560 เรื่อง พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกิจการการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียครบรอบ 120 ปี

https://www.youtube.com/watch?v=mRd0fX67sOc

Read more

Uncategorized

Law Thammasat representing Asia-Pacific at 8th Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงษ์ เเละนางสาวพิมพ์วิภา คุณานุสรณ์ พร้อมทั้ง อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขันศาลจำลอง Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีมธรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะตัวแทนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หลังจากผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค...

Read more

Uncategorized

Law Thammasat at Willem C. Vis Moot

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายพิชญะ นิ่มเจริญ นายภาณุรุจ รุ่งวัฒนโสภณ นายชญานนท์ ค้าเจริญ นางสาวณัฐธยาน์ โลหสมบูรณ์ นางสาวไอริณ อิทธิสารรณชัย พร้อมทั้ง อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขันศาลจำลอง Willem C. Vis ในรูปแบบการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเวียนนา...

Read more