Uncategorized

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ปี 2561

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ อันดับที่ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนน 62.5 คะแนน - นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ - นายประวัติศาสตร์ ใหญ่สมพงษ์ อันดับที่ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 61 คะแนน - นายวรุตม์ สุขใส - นายสรัล อร่ามรัศมีกุล อันดับที่ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

Read more

Uncategorized

ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 11 ฉบับที่ 13

1.หน้าปกและสารบัญ 2.กฎหมายประกันภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3.การจำนองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อตามร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 4.ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศสวีเดน

Read more

Uncategorized

เทปบันทึกภาพสัมมนาวิชาการ รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2560 เรื่อง พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกิจการการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียครบรอบ 120 ปี

https://www.youtube.com/watch?v=mRd0fX67sOc

Read more

Uncategorized

Law Thammasat representing Asia-Pacific at 8th Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงษ์ เเละนางสาวพิมพ์วิภา คุณานุสรณ์ พร้อมทั้ง อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขันศาลจำลอง Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีมธรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะตัวแทนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หลังจากผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค...

Read more

Uncategorized

Law Thammasat at Willem C. Vis Moot

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายพิชญะ นิ่มเจริญ นายภาณุรุจ รุ่งวัฒนโสภณ นายชญานนท์ ค้าเจริญ นางสาวณัฐธยาน์ โลหสมบูรณ์ นางสาวไอริณ อิทธิสารรณชัย พร้อมทั้ง อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขันศาลจำลอง Willem C. Vis ในรูปแบบการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเวียนนา...

Read more

Uncategorized

คณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา (Diplôme Supérieur d’Université Droit Pénal) มหาวิทยาลัย Paris II  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Diplôme d’Etudes Approfondies - Sciences Criminelles) และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายอาญา (Doctorat...

Read more