บทสัมภาษณ์อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เกี่ยวกับประสบการณ์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์และการทำงานในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์

⁠?⁠⁠?⁠บทสัมภาษณ์อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เกี่ยวกับประสบการณ์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์และการทำงานในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์⁠?⁠⁠?⁠ สัมภาษณ์โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ?⁠อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2564 (กรรมการวิชาการ / กรรมการฝ่ายอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน / กรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย รอบภายในและรอบระดับประเทศ และกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ) ปัจจุบันอาจารย์ศุภวิชลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

Share