อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis

ลงทะเบียน : Click Link ประกาศกำหนดการ : Click Link หมายเหตุ เปิดรับนักศึกษารอบละ 60 คน

Share
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รหัส 59-62 เข้าร่วม “โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์”

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รหัส 59-62 เข้าร่วม “โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์”

Share
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม “การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา”

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม “การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา”

Share