ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และลักษณะวิชาสอบ ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ศูนย์รังสิต คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และลักษณะวิชาสอบ ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ศูนย์รังสิต คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Share