อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis

ลงทะเบียน : Click Link ประกาศกำหนดการ : Click Link หมายเหตุ เปิดรับนักศึกษารอบละ 60 คน

Share
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม “การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา”

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม “การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา”

Share