สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ระหว่างรอ “สมรสเท่าเทียม” กฎหมายไทยให้อะไรกับ LGBTQ+ บ้าง?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ระหว่างรอ “สมรสเท่าเทียม” กฎหมายไทยให้อะไรกับ LGBTQ+ บ้าง?” จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่ม GIRLxGIRL Thailand วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00-22.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ GIRLxGIRL

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “Climate Change ภาวะโลกรวน ปัญหาที่ถูกลืม..?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “Climate Change ภาวะโลกรวน ปัญหาที่ถูกลืม..?” จัดโดย ศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา วิชาปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “วิพากษ์ศาลรัฐธรรมนูญคดีสมรสกับความหลากหลายทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “วิพากษ์ศาลรัฐธรรมนูญคดีสมรสกับความหลากหลายทางเพศ” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการหัวข้อ “ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ : ประชาชนได้อะไร คดียาเสพติดจะลดลงหรือไม่?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการหัวข้อ “ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ : ประชาชนได้อะไร คดียาเสพติดจะลดลงหรือไม่?” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
Draft สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “มาตรการทางกฎหมาย (อาญา) ในการควบคุมการควบรวมกิจการของประเทศไทยในปัจจุบัน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง  “มาตรการทางกฎหมาย (อาญา) ในการควบคุมการควบรวมกิจการของประเทศไทยในปัจจุบัน” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชา น.723 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Temple of Preah Vihear Case: Fact vs. Fiction” โดย Ajarn William Roth

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Temple of Preah Vihear Case: Fact vs. Fiction” วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30-20.30 น.

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง” จัดโดย ศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ทนายชายขอบกับการต่อสู้เพื่อนิติรัฐ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ทนายชายขอบกับการต่อสู้เพื่อนิติรัฐ” จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวกับโศกนาฏกรรมการสอบสวน: ปัญหาและทางออก”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวกับโศกนาฏกรรมการสอบสวน: ปัญหาและทางออก” จัดโดย ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โควิด 19 กับความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โควิด 19 กับความเหลื่อมล้ำทางสังคม” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Share