เค้าโครงการบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค1/2565

วันบรรยาย ชื่อวิชา อาจารย์ผู้บรรยาย เค้าโครงการบรรยาย วันจันทร์ น.650 องค์กรธุรกิจชั้นสูง ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร Click Link รศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน น.661 กฎหมายว่าด้วยการเงินในธุรกิจ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ Click Link ระหว่างประเทศ ศ.พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ผศ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวณิช วันอังคาร น.750 กฎหมายการค้าและการลงทุน ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

Share
กำหนดการจดทะเบียนและตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา (รหัส 65)

กำหนดการลงทะเบียน  Click Link รายวิชาที่จดทะเบียน Click Link ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 1 /2565  Click Link

Share