ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565

เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทำวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ หรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน / ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท

Share