ข้อสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ข ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เดือนกันยายน

สาขา ข้อสอบไฟล์ .doc ข้อสอบไฟล์ .pdf เอกชน น.615 Click Link น.615 Click Link อาญา น.725 Click Link น.725 Click Link มหาชน น.733 Click Link น.733 Click Link น.737 Click Link น.737

Share
ประกาศเรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัคร   Click Link  ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ Click Link

Share