ประกาศแจ้งห้องสอบปลายภาค ประจำภาคเรียน 1  ปีการศึกษา 2565

ประกาศแจ้งห้องสอบปลายภาค 1/65 นักศึกษาติดตามได้ที่ >>> ประกาศห้องสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ภาค 1    

Share
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาค 1  ปีการศึกษา 2565

ประกาศตารางสอบปลายภาค 1 ปี 65 ศูนย์ลำปาง *** ทั้งนี้ตารางห้องสอบจะมีการแจ้งประกาศให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง  

Share
ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ – ตารางสอบกลางภาค 2-2564 ศูนย์ลำปาง

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง กำหนดวัน เวลา และลักษณะวิชาสอบ ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด : ประกาศมาตรการ และแนวปฎิบัติการสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 2-64

Share
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถติดตามได้ที่ >>> ประกาศการสอบกลางภาค 2-64

Share