ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถติดตามได้ที่ >>> ประกาศการสอบกลางภาค 2-64

Share