บทสัมภาษณ์ อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “การนำเสนอผลงานทางกฎหมาย”

อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดอบรม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562

Share
บทสัมภาษณ์ อาจารย์กิตติภพ วังคำ เกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “กระบวนการบังคับคดีแพ่ง”

อาจารย์กิตติภพ วังคำ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดอบรม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562

Share
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ เกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” และ “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั้นสอบสวน”

อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดอบรม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2563

Share
บทสัมภาษณ์อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด” และ “การค้นคว้าและการให้ความเห็นทางกฎหมาย”

บทสัมภาษณ์อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด” และ “การค้นคว้าและการให้ความเห็นทางกฎหมาย” สัมภาษณ์โดย ผศ. ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

Share