สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ฉ้อโกง ขายของทางออนไลน์”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ฉ้อโกง ขายของทางออนไลน์” วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา น.723 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์  ปาฐกถาหัวข้อ “กฎหมายหลักประกันสมัยใหม่: ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์เป็นประกัน”

สรุปสาระสำคัญจากโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์  ปาฐกถาหัวข้อ “กฎหมายหลักประกันสมัยใหม่: ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์เป็นประกัน” จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 2

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง 1208 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 1

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง 1208 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้” จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” จัดโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และ iLaw ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” จัดโดย ศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลองมารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Share
Summary of Professor Andrew Harding’s Facebook Live Talk on “R (Miller) v The Prime Minister: Constitutional and Political Dynamics”

Summary of Professor Andrew Harding’s Facebook Live Talk on “R (Miller) v The Prime Minister: Constitutional and Political Dynamics” on Monday 30 September 2019

Share
สรุปสาระสำคัญจากโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2562)

สรุปสาระสำคัญจากโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2562) ปาฐกถาหัวข้อ “ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในยุคที่โลกตกอยู่ใน Disruptive Innovation” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT. 1)

Share
สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?”

สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?” จัดโดย ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Share