รูปแบบการอ้างอิงงานเขียนนิติศาสตร์

สำหรับการรูปแบบการอ้างอิงงานเขียนนิติศาสตร์จะเริ่มใช้กับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภายใต้การดูแลของคณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป สำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป

Share