สรุปสาระสำคัญจากสัมมนางานวิจัย “Some Legislative Proposals on the Thai Conflict of Laws Act, B.E. 2481 : Comparative and International Perspectives” “ข้อเสนอบางประการในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญํติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 : มุมมองเชิงเปรียบเทียบและเชิงระหว่างประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนางานวิจัย “Some Legislative Proposals on the Thai Conflict of Laws Act, B.E. 2481 : Comparative and International Perspectives” “ข้อเสนอบางประการในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญํติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 : มุมมองเชิงเปรียบเทียบและเชิงระหว่างประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ขัดขืนอย่างมีอารยะ : มุมมองทางกฎหมายและนิติปรัชญาเกี่ยวกับการดื้อแพ่ง”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ขัดขืนอย่างมีอารยะ : มุมมองทางกฎหมายและนิติปรัชญาเกี่ยวกับการดื้อแพ่ง” จัดโดยศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ทิ้ง ไง ไม่ ให้ ติด !”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ทิ้ง ไง ไม่ ให้ ติด !” จัดโดยศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”

สรุปสาระสำคัญสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมมนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง”

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดบ้านคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2563 (Law TU Open House 2020) 

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ธรรมศาสตร์ + เบรลล์บล็อก = จุดเริ่มต้นของความเท่าเทียม”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ธรรมศาสตร์ + เบรลล์บล็อก = จุดเริ่มต้นของความเท่าเทียม” วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา น.461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย” วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา น.461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาโลก (ออนไลน์) แตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียลมีเดีย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาโลก (ออนไลน์) แตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียลมีเดีย” จัดโดยกลุ่มนิติวิชาการ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : กลุ่มนิติวิชาการ – Law TU Academic Assistance Center

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน สิทธิในสุขภาพ และโควิด-19”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน สิทธิในสุขภาพ และโควิด-19” จัดโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “คิดจะขุดคลองไทยแล้วอย่างไรต่อ”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “คิดจะขุดคลองไทยแล้วอย่างไรต่อ” วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 322 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดยสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชย์นาวีร่วมกับศูนย์กฏหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share