[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับรุ้งเพชร แป้นเพชร กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

คุยกับรุ้งเพชร แป้นเพชร  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 57 กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Share
[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับกิรณา ศิริชาติปภากุล กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 / น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และน.111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

คุยกับกิรณา ศิริชาติปภากุล กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 / น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และน.111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

Share
[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับอธิป ปิตกาญจนกุล กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์ 6 วิชา 8 ครั้ง

คุยกับอธิป ปิตกาญจนกุล ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยอาจารย์ถึง 6 วิชา 8 ครั้ง ในวิชา (1) น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (3 ครั้ง) (2) น.110/210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (3) น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 (4) น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป (5) น.301 กฎหมายลักษณะมรดก

Share
[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับนันทิชา บุญจันทร์ กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 / น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และน.230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง

คุยกับนันทิชา บุญจันทร์ กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 / น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และน.230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง

Share
[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับธัญชนิต ล้อจินดา กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์หลากหลายวิชาถึง 7 ครั้ง

คุยกับธัญชนิต ล้อจินดา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยอาจารย์ถึง 7 ครั้ง ในวิชา (1) น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 (2) น. 161 การเขียนในเชิงกฎหมาย 2  (3) น.110/211 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (4) น.111/211 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (5) น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

Share
[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับฐานันดร์ ฤกษ์ดี กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 / น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และน.230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง

คุยกับฐานันดร์ ฤกษ์ดี กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 / น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และน.230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง คำถาม (1) : วิชาที่เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์  /ความรู้สึกตอนเรียน  / และเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฐานันดร์ : “วิชาน.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ตอนภาค 1/2561 และภาค 1/2562 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

Share
[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับภัทรวดี แก้วปักษา กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.301 กฎหมายลักษณะมรดก

ภัทรวดี แก้วปักษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัส 59 เราจะมาพูดคุยกับภัทรวดีเกี่ยวกับประสบการณ์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในวิชา น.301 กฎหมายลักษณะมรดก

Share
[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชาน.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และน.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัส 59 ปัจจุบันฝึกงานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และเป็นบุคคลภายนอกช่วยงานศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราจะมาพูดคุยกับหัตถพงษ์เกี่ยวกับประสบการณ์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 (ภาคบัณฑิต) /น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และวิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

Share