ข่าวสารและกิจกรรม

แนวทางการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

แนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์จะมีความสอดคล้องกับ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ดังต่อไปนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS เป้าประสงค์  สร้างนักกฎหมายที่มีคุณลักษณะ GREATS ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้คิดเป็นและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการทำงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเวลา เป็นต้น โดยจัดในรูปกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในวิธีการเรียนการสอนและการวัดผลทางการศึกษา หรือจัดในรูปกิจกรรมนอกห้องเรียน ผลักดันและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชานิติศาสตร์และช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างแท้จริง แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการศึกษากฎหมายสำหรับผู้ที่เคยผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อม (pre-law) สำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับชั้นปริญญาตรีอย่างจริงจังเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความคุ้นเคยกับการศึกษากฎหมาย และเกิดความตระหนักรู้ถึงความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา สามารถรับมือความเครียดและความกดดันอันเกิดจากการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันและคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะนิติศาสตร์

ตามที่ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ จะหมดวาระการเป็นคณบดีในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน จะเริ่มดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 จึงได้มีการจัดการประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันและคณะผู้บริหารชุดใหม่ ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ จะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน และศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต  ผศ.ดร.มุนินทร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ซีวิลลอว์ vs คอมมอนลอว์: การแบ่งแยกที่ไม่จำเป็น?” โดยผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน และรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

ตามที่ได้มีการเปิดตัวตำรา  “ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ของผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เมื่อวันวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ในวันดังกล่าวยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ซีวิลลอว์ vs คอมมอนลอว์: การแบ่งแยกที่ไม่จำเป็น?” โดยผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน  และมีรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นผู้วิพากษ์ (Commentator) ซึ่งสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษมีดังนี้ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน สำหรับประเด็นคำถามว่า มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งแยกระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์เช่นว่านี้หรือไม่ และในปัจจุบันนี้ระบบกฎหมายยังถูกแบ่งแยกโดยความเป็นคอมมอนลอว์หรือซีวิลลอว์อีกหรือไม่ ผศ.ดร.มุนินทร์กล่าวว่า มีการให้ความสำคัญกับการแบ่งแยกซีวิลลอว์กับคอมมอนลอว์เกินความจำเป็นและความเป็นจริง ซึ่งแท้จริงแล้วอาจไม่ได้สำคัญขนาดนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบในการเลือกกฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่ง คือจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมถึงเลือกระบบกฎหมายนั้น เหตุในการเลือกจึงน่าจะมีความสำคัญมากกว่า ตัวอย่างเช่น การเลือกกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งในการทำวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ไขปัญหาจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในประเทศไทยอย่างไร เช่น การเลือกกฎหมายสิงคโปร์และอังกฤษก็เพราะเป็นสองระบบกฎหมายที่ประสบความสำเร็จที่สุดหรือประสบความล้มเหลวที่สุดแต่ทั้งสองระบบได้ถือว่าเป็นคอมมอนลอว์ทั้งคู่ เป็นต้น แต่ทว่าบางคนมีมุมมองที่จะต้องเอากฎหมายของระบบซีวิลลอว์มาอย่างน้อย 1 ระบบจึงนำไปสู่คำถามต่อมาว่า...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 9 เสวนาหัวข้อ “บทเรียนการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับ 60”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 9 ใน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 8.00-12.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในได้มีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ระหว่างเวลา 8.00-8.45 น. ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Invitation to Special Lecture “Global Health Law: An Emerging Field of Law Addressing Disease Prevention and Health Promotion”

Invitation to Special Lecture "Global Health Law: An Emerging Field of Law Addressing Disease Prevention and Health Promotion" By Sarah Roache, LL.M., Director, Global Health Law Programs O’Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University Law...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สาระสำคัญของตำรา “ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โดยผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

ตามที่ได้มีการเปิดตัวตำรา  “ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ของผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เมื่อวันวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ผศ.ดร.มุนินทร์ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเขียนตำราเล่มดังกล่าว ว่าเกิดจากความตั้งใจส่วนตัวซึ่งเกิดจากความไม่รู้ (ignorance) ของผู้เขียนในอดีตซึ่งไม่รู้ที่มาอันเป็นรากฐานอันแท้จริงของระบบกฎหมายไทย และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของตำราว่า เป็นความพยายามเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนในการความหมายและองค์ประกอบของซีวิลลอว์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาการประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ซึ่งยังมีความขาดแคลนของตำราประวัติศาสตร์กฎหมาย และอาจช่วยส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กฎหมายตะวันตกและประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยใหม่ของไทย ผ่านมุมมองทฤษฎี legal transplants และวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนรับกฎหมายสมัยใหม่ (reception of law, legal transplants) ผู้เขียนได้นำเสนอตำราเล่มนี้ โดยมีโครงสร้างของวรรณกรรมแบ่งเป็นบทย่อยจำนวน 11 บท โดยไม่นับบทนำและบทส่งท้าย ซึ่งจะพบว่ามีบทที่เป็น Substantial Chapter อันเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจำนวน 9...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบที่ 2)

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบที่ 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

Invitation to Special Lecture “The Perfect Opinion” By Andrew Kerr, Lecturer of Legal English, Georgetown University Law Center

Invitation to Special Lecture "The Perfect Opinion" By Andrew Kerr B.A., Wesleyan University; J.D., Columbia Lecturer of Legal English, Georgetown University Law Center Part of Abstract "This paper searches for the perfect judicial opinion. It begins by asking what...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Andrew Kerr อาจารย์ประจำ Georgetown Law (Washington, D.C.) สหรัฐอเมริกา เยือนคณะนิติศาสตร์ในฐานะนักวิชาการอาคันตุกะ (visiting scholar)

Andrew Kerr อาจารย์ประจำ Georgetown Law (Washington, D.C.) สหรัฐอเมริกา ได้มาเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะวิชาการอาคันตุกะ (visiting scholar) ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562 Andrew Kerr สำเร็จการศึกษา B.A. จาก Wesleyan University และ J.D. จาก Columbia Law School และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สาม (S.J.D.) ณ Georgetown...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยได้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 24 อังคารที่ 25 และพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง...

Read more